ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
P2a 2

Έργο

Πελάτης: Δήμος Βόλου (πρώην Δήμος Νέας Αγχιάλου)

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου, Δήμος Βόλου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η Mελέτη «Αναθεώρησης και Επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου» αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αγχιάλου του Καλλικράτειου Δήμου Βόλου με έδρα το Βόλο.

Για την ως άνω μελέτη υπογράφηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης στις 14 Νοεμβρίου 2012.

Η Mελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Η  Μελέτη “Αναθεώρησης και Επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου” εκπονήθηκε σε δύο στάδια, το Α΄ και το Β΄. Το Β΄Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση της Mελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.

Η Mελέτη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4-11-2016 (ΦΕΚ 236ΑΑΠ) με θέμα: “Έγκριση της Mελέτης ‘Αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Αγχιάλου, του Δήμου Βόλου'”.

Από την άποψη του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, το ισχύον ανώτερο θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού για την περιοχή μελέτης αποτελεί το “Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας” (ΥΑ 25292/25-6-2003, ΦΕΚ 1484Β΄/10-10-2003). Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ σε εφαρμογή του Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207Α΄/7-10-1999). Επιπλέον, η περιοχή μελέτης εμπίπτει στην περιοχή του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου (ΡΣΒ), τα όρια του οποίου έχουν καθοριστεί με την ΥΑ 20764/17-5-2006 (ΦΕΚ 496Δ΄/6-6-2006).

Τα κυριότερα στοιχεία της εν λόγω μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

Προτάθηκαν νέες οικιστικές περιοχές σε συνέχεια με τους υφιστάμενους οικισμούς, η οργάνωση των οποίων θα γίνει μέσω πολεοδόμησης. Τουριστικές χρήσεις χωροθετούνται σε άμεση συσχέτιση με το παραλιακό μέτωπο. Περιοχές προστασίας αξιόλογων και ευαίσθητων φυσικών και πολιτισμικών πόρων, οριοθετούνται σε εκτεταμένες ζώνες βόρεια και σημειακά στο παράκτιο μέτωπο. Οι κύριες αναπτυξιακές δραστηριότητες εντατικής μορφής (γεωργία, κτηνοτροφία), καθώς και υποστηρικτικές αλλά και υπερτοπικές υποδομές (υποδοχές βιομηχανικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οδικά – ενεργειακά δίκτυα) χωροθετούνται στο δυτικό και νότιο τμήμα. Σε κομβικό σημείο, σε άμεση γειτνίαση με τα υπερτοπικά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας χωροθετείται υποδοχέας μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Προτάθηκε αναζωογόνηση του κέντρου της Ν. Αγχιάλου μέσω της ενίσχυσης των υποδομών υπερτοπικής και τοπικής εμβέλειας και της βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης. Ενίσχυση του οικιστικού περιβάλλοντος των αγροτικών και παραλιακών οικισμών. Ίδρυση πάρκου γεωιστορίας και αρχαιολογίας. Προώθηση δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου.