Υδραυλικές Μελέτες

Home/Υδραυλικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες

Ο τομέας των υδραυλικών μελετών (κατηγορία 13) αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και έντονα αναπτυσσόμενους κλάδους δραστηριότητας της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. Πιο συγκεκριμένα το πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό της Εταιρείας μας, εκπονεί:

 • Μελέτες δικτύων ύδρευσης
 • Μελέτες εξωτερικών υδραγωγείων
 • Μελέτες αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
 • Μελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
 • Μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
 • Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικής επάρκειας τεχνικών έργων
 • Μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης έργων οδοποιίας
 • Μελέτες διευθέτησης και αποκατάστασης ρεμάτων και ποταμών
 • Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Μελέτες φραγμάτων αρδεύσεων και υδρεύσεων
 • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Υδραυλικών Έργων (Αποχετεύσεις οικισμών, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Υδρεύσεις οικισμών, Διευθετήσεις χειμάρρων κ.λ.π.)

Το υδραυλικό τμήμα της Εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, μηχανικών στο σύνολό τους, το οποίο γνωρίζει καλά το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα. Στο τμήμα υπάρχει συνεχής εκπαίδευση τόσο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των μελετών και της παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Υδραυλικών Έργων, όσο και στη χρήση σχεδιαστικών και άλλων εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων για την άρτια εκπόνηση των μελετών.

Συντονιστής του τμήματος υδραυλικών μελετών είναι ο κ. Ζαφείριος Στρακαλής.