Χωροταξικές & Πολεοδομικές Μελέτες

Home/Χωροταξικές & Πολεοδομικές Μελέτες

Χωροταξικές & Πολεοδομικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, με μακρά παράδοση και εμπειρία στις χωροταξικές μελέτες, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

 

Οι χωροταξικές μελέτες (κατηγορία 01), ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, αφορούν σε: (α) τομεακά σχέδια για το σύνολο της χώρας, (β) αναπτυξιακά πλαίσια για κάθε Περιφέρεια της χώρας και (γ) αναπτυξιακά σχέδια Δήμων της χώρας, με στόχο την ένταξη του ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον με σκοπό την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξή της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε με βασικό γνώμονα την καινοτομία, τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής μελέτης, τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς και με κριτήρια ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών, αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

 

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός εξειδικεύει και εφαρμόζει τις κατευθύνσεις των υπερκείμενων βαθμίδων σχεδιασμού, δηλαδή, των χωροταξικών σχεδίων. Με την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου εφαρμογής καθορίζονται τα νέα οικοδομικά τετράγωνα, με τις διαστάσεις και τις χρήσεις τους, ενώ προτείνεται ο πολεοδομικός κανονισμός για τη δόμηση των οικοδομήσιμων χώρων. Επίσης, διασφαλίζονται οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Το πολεοδομικό σχέδιο εφαρμογής ρυθμίζει και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής, ενώ προτείνει τα απαραίτητα νέα έργα υποδομών που πρέπει να υλοποιηθούν για ένα βιώσιμο και ποιοτικό αστικό περιβάλλον.

 

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός (κατηγορία 02) αφορά κατά κύριο λόγο σε:

– Πολεοδομήσεις επεκτάσεων και αναθεωρήσεων σχεδίων πόλεων.

– Πολεοδομήσεις περιοχών παραθεριστικής κατοικίας.

– Πολεοδομήσεις παραδοσιακών οικισμών.

– Πολεοδομήσεις βιοτεχνικών πάρκων και βιομηχανικών περιοχών.

– Πολεοδομήσεις περιοχών οικοδομικών συνεταιρισμών και αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών.

 

Τα νέα Επίπεδα Χωροταξικού & Πολεοδομικού σχεδιασμού είναι τα εξής:

  1. Τοπικό Χωρικό Σχέδιο & Ειδικό Χωρικό Σχέδιο
  2. Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής