Γεωλογικές Μελέτες

Home/Γεωλογικές Μελέτες

Γεωλογικές Μελέτες

Οι Γεωλογικές μελέτες (κατηγορία 20) αποτελούν για την ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης καθώς αποτελούν υποστηρικτικό μοχλό για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια η εκπόνηση των γεωλογικών μελετών στην εταιρεία έχει συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών. Η γεωλογική έρευνα αποτελεί βασικό κρίκο στην άρτια εκπόνηση στατικών, συγκοινωνιακών, λιμενικών και υδραυλικών μελετών και εξασφαλίζει την διαχρονικότητα των τεχνικών-κατασκευαστικών έργων στους τομείς αυτούς. Προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στα επιστημονικά αντικείμενα της Γεωλογίας και της Τεχνικής Γεωλογίας παρέχοντας υπηρεσίες όπως:

– Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας

Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας συνδέονται με τις μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και με την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται τα γεωλογικά υδρογεωλογικά γεωτεχνικά σεισμοτεκτονικά στοιχεία στην περιοχή μελέτης, αναγνωρίζονται και επισημαίνονται οι φυσικοί και γεωλογικοί κίνδυνοι που δύναται να επηρεάσουν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και προτείνονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

– Μελέτες μείωσης απόστασης ορίων οικισμών και πολεοδομικών ενοτήτων από κοιμητήρια (υφιστάμενα ή προβλεπόμενα) και μελέτες ίδρυσης νέων κοιμητηρίων.

Τα κοιμητήρια αποτελούν ειδικές χρήσεις γης που εμπεριέχουν ένα βαθμό επικινδυνότητας για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Οι μελέτες που προβλέπονται για την ίδρυση, τη λειτουργία και τη μείωση της απόστασης από όρια οικισμών και πολεοδομικών ενοτήτων αφορούν μεταξύ άλλων, γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες. Οι μελέτες αυτές διερευνούν την καταλληλότητα μιας θέσης λαμβάνοντας υπόψη γεωμορφολογικές υδρογεωλογικές γεωλογικές γεωτεχνικές και κλιματολογικές παραμέτρους και προτείνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

– Γεωλογικές χαρτογραφήσεις οδικών, υδραυλικών και λοιπών έργων.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα έργα οδοποιίας αλλά και κάθε άλλο τεχνικό έργο με γραμμική ή επιφανειακή ανάπτυξη, όπως οδικές αρτηρίες, σιδηροδρομικές γραμμές, υδαταγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης, διώρυγες, αεροδρόμια, λιμάνια, ΧΥΤΑ, κατολισθήσεις, φράγματα, σήραγγες, έγκοιλα κλπ. Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις εκτελούνται σε διάφορα στάδια με σταδιακή αύξηση της κλίμακας μελέτης και συνοδεύονται από τεχνικογεωλογική έκθεση. Στο πλαίσιο των γεωλογικών χαρτογραφήσεων συμπεριλαμβάνονται οι γεωλογικές μηκοτομές καθώς και βοηθητικές εργασίες όπως εγκάρσιες γεωλογικές τομές, γεωλογική χαρτογράφηση ερευνητικών στοών και σηράγγων, προσδιορισμός ποιότητας πετρώματος (RQD), σύνταξη τεκτονικών διαγραμμάτων, καθορισμός δυνητικών ολισθήσεων ταξινόμηση βραχομάζας, γεωλογική αποτύπωση ερευνητικού φρέατος και ερευνητικού ορύγματος, καταγραφή θέσεων εμφάνισης ύδατος και ερευνητικών εργασιών, μετρήσεις σε σημεία εμφάνισης ύδατος κλπ.

– Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών.

Το αντικείμενο αυτό σχετίζεται άμεσα με τα οδικά, υδραυλικά λιμενικά και κτιριακά έργα, με την κατασκευή αεροδρομίων, μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ΧΥΤΑ ή την αποκατάσταση ΧΑΔΑ και την αποκατάσταση κατολισθήσεων. Στο πλαίσιο των παραπάνω μελετών γίνεται καθορισμός και σχεδιασμός της αναγκαίας γεωτεχνικής έρευνας για την αποσαφήνιση-διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής. Η επίβλεψη των γεωτεχνικών ερευνών αποτελεί το επόμενο στάδιο του αντικειμένου το οποίο ολοκληρώνεται με την έκθεση αξιολόγησης όπου ερμηνεύονται όλα τα στοιχεία της γεωτεχνικής έρευνας και καθορίζεται το γεωτεχνικό προσομοίωμα στην περιοχή του έργου.

– Μελέτες αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων

Ο σκοπός των μελετών αυτών είναι η ανεύρεση, αξιοποίηση και προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Περιλαμβάνονται οι μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού καθώς επίσης και μελέτες όπου συντάσσονται μαθηματικά προσομοιώματα υπόγειων υδροφορέων και διασποράς ρύπων στους υπόγειους υδροφορείς.

Η εταιρεία διαθέτει μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες 20 (Γεωλογικές, γεωφυσικές και υδρογεωλογικές μελέτες & έρευνες) και 21 (Γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες).

Το γεωλογικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο διαθέτει βαθιά επιστημονική γνώση και λειτουργική επάρκεια τόσο στις εργασίες πεδίου όσο και στις εργασίες γραφείου.

Συντονίστρια του τμήματος Γεωλογικών μελετών είναι η κ. Καρανασιοπούλου Ευγενία.