Μελέτες GIS – Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών

Home/Μελέτες GIS – Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών

Μελέτες GIS – Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ χρησιμοποιεί και αναπτύσσει τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και έχει ενσωματώσει την τεχνολογία αυτήν σε όλες τις μελέτες που εκπονεί πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές οδηγίες για την οργάνωση, διαχείριση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων (data & metadata).

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μας υλοποιεί για ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μία ευρεία γκάμα εφαρμογών GIS όπως:

 • Ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακά έντυπα), οργάνωσή τους σε Γεωβάσεις και εφαρμογή χωρικής ανάλυσης.
 • Ανάλυση οδικών δικτύων, χρονοαπόστάσεις, εύρεση βέλτιστης διαδρομής
 • Παραγωγή χαρτών – δεδομένων και πλήρης τεχνική υποστήριξη σε ορειβατικούς-σπηλαιολογικούς συλλόγους, ομάδες διάσωσης, φιλοζωικές οργανώσεις κ.α.(χαρτογράφηση σπηλαίων,στατιστικά στοιχεία σπηλαίων, ταξινόμηση-Προτεινόμενες ορειβατικές διαδρομές-στατιστικά στοιχεία διαδρομών, κλίση, μήκος χρόνος
 • Εφαρμογές GIS στη γεωργία (Γεωργία Ακρίβειας – Precision Farming)
 • Βαθμονομημένες χωροθετήσεις φωτοβολταικών συστημάτων (Έρευνα καταλληλότητας περιοχής για εγκατάσταση-κλίση, προσανατολισμός, έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία που θα περιγράφονται σε χάρτες ανάλυσης.Συνολική έρευνα νομικού και πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής.
 • Δημογραφικές στατιστικές αναλύσεις με χρήση GIS σε επίπεδο πόλεων και δημοτικών διαμερισμάτων (γεωγραφική αναφορά: το οικοδομικό τετράγωνο)
 • κ.α.

Παράλληλα έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια καταγραφής όλων των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας. Με αυτήν την προοπτική, η προσπάθεια αυτή έγινε Νόμος τους κράτους (Ν.3382/2010, ΦΕΚ 166Ά) με την οποία θεσπίστηκε η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ, www.inspire.okxe.grwww.ypeka.gr). Η υλοποίηση αυτής της υποδομής αποτελεί στην ουσία εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe (Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών, Οδηγία 2007/2/EC INSPIRE) που ψηφίστηκε στις 14 Μαρτίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο πνεύμα της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση έχουν δημιουργηθεί μερικές webGIS εφαρμογές προς ελεύθερη διάχυση και θέαση γεωχωρικών δεδομένων.

 • http://geodata.gov.gr/geodata – Beta εφαρμογή ελεύθερης θέασης και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.
 • http://amappl1.e-per.gr/public.php – Εθνικό δίκτυο πληροφοριών περιβάλλοντος-ΥΠΕΚΑ, γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με ατμόσφαιρα, νερά, θόρυβος, εξωτερικές καύσεις, καύσιμα, φύση, βιομηχανία, θέσεις Seveso, απόβλητα, έργα-δραστηριότητες, χωροταξία, επιθεωρητές περιβάλλοντος.
 • http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh?objtype=enexart – Εθνικό πληροφοριακό σύστημα ενέργεια-ΥΠΕΚΑ, γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με νομοθεσία ενέργειας, ενεργειακά ισοζύγια, συγκεντρωτικά-αναλυτικά στοιχεία, ενεργειακοί χάρτες, χάρτες δυναμικού, ηλεκτρικό εθνικό δίκτυο, φυσικοί πόροι, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο.
 • http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx – Υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών ημ. Λήψης (2007-09) LSO-VLSO (0.5-0.2pixel size)-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 • http://www.hepos.gr/?Lang=GR – Διάθεση δορυφορικών δεδομένων από μόνιμους ή εικονικούς σταθμούς (RS-VRS) για γεωγραφικό προσδιορισμό θέσης σε ακρίβεια εκατοστού.
 • http://geo-ellanikos.aegean.gr/ideunivers – Ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure – SDI) για την ενίσχυση της πρόσβασης, ανταλλαγής και διαλειτουργικότητας του μεγάλου όγκου γεωαναφερόμενων δεδομένων που παράγονται μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Το Πρόγραμμα, που συντονίζεται από τη Γραμματεία Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Καταλονίας
 • http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/egif – Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες – ΚτΠ.
 • http://web.gys.gr/GeoSearch – Γεωευρετήριο θέασης και χορήγησης γεωχωρικών δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
 • http://thyamis.itia.ntua.gr/Hydro_Base/ – Ο ιστοχώρος αυτός δίνει πρόσβαση σε υδρολογικά, μετεωρολογικά, υδρογεωλογικά και γεωγραφικά δεδομένα στην Ελλάδα, τα οποία προέρχονται από φορείς όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΔΕΗ, η ΕΜΥ, το Υπ. Γεωργίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Ε.Μ.Π – ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ.