Κτηματολόγιο

Home/Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Στον τομέα του Κτηματολογίου η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εκπονεί μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου και μελέτες Αναδασμών.

Επίσης παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας του Εθνικού Κτηματολογίου πανελλαδικώς.

Η σύνταξη των μελετών κτηματολογίου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας το οποίο εγγυάται την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Αναμφισβήτητα το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της χώρας.
Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, έχει οργανώσει ειδικό τμήμα που εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών κτηματολογίου το οποίο αποτελείται από υψηλά καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό και έχει αναπτύξει αναλυτικό πρόγραμμα ποιότητας έργων κτηματολογίου για την επίτευξη υψηλών ποιοτικών στόχων.
Συντονίστρια του τμήματος κτηματολογίου είναι η κ. Παπαδοπούλου Αριστέα.

Τρέχουσες δράσεις της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ στον τομέα του Κτηματολογίου

1) Η εταιρεία μας είναι Ανάδοχος της  Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου σε προκαποδιστριακές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και στον προκαποδιστριακό Δήμο Δίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ως μέλος της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2011», στην οποία με την υπ’ αρ. 693/3/14.07.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατακυρώθηκε η σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-18.

2) Η εταιρεία μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών Εθνικού Κτηματολογίου (Ευόσμου, Αμπελοκήπων, Ωραιοκάστρου, Μενεμένης, Ιωνίας, Πιερίας, κτλ.) , αναλαμβάνει με εγκυρότητα κι αξιοπιστία τη συμπλήρωση δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν.2308/1995.

Επιπλέον, στο πλαισιο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, αναλαμβάνουμε την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, απαλλάσσοντας τους πελάτες μας από την ταλαιπωρία της μετάβασης και της αναμονής στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τις προσφορές μας, επικοινωνείστε με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας.

Τηλ.: 2310 516732, 2310 540107

3) Η εταιρεία μας συμμετέχει στο διαγωνισμό της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. που προκηρύχθηκε το 2016 και αφορά στην Κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας με την ανάθεση 32 συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 482.590.110,96 ευρώ.

Συγκεκριμένα υπέβαλε προσφορές για τις συμβάσεις που αφορούν: α) τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Κέρκυρας με κωδικό ΚΤ5-09 προϋπολογισμού 13.343.382,14 ευρώ β) τις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου με κωδικό ΚΤ5-27 προϋπολογισμού 2.937.859,96 ευρώ γ) την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου με κωδικό ΚΤ5-29 προϋπολογισμού 10.891.621.,28 ευρώ δ) την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με κωδικό ΚΤ5-30 προϋπολογισμού Χανίων 16.244.080,57 ευρώ ε) την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με κωδικό ΚΤ5-31 προϋπολογισμού 18.621.222.26 ευρώ

Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου διέπεται από δύο βασικά νομοθετήματα, το Ν.2308/1995 που καθορίζει τη διαδικασία κτηματογράφησης και το Ν.2664/1998 που καθορίζει τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Οι παραπάνω Νόμοι τροποποιήθηκαν διαδοχικά από τους Ν.2508/1997, Ν.3208/2003, Ν.3127/2003, Ν.3212/2003, Ν.3481/2006 και Ν4030/2011.

 

Ν.3983/2011: Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (άρθρο 24: τροποποίηση του Ν. 2664/98 για την επιμήκυνση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών και τη διαδικασία εκτεταμένων διορθώσεων κτηματολογικών διαγραμμάτων) (ΦΕΚ-144/Α/17-6-11)

Απόφαση 26793/2011: Κανονισμός οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Γεωπληροφορικής του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (OKXE), σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ. 30 του Ν.3882/10 (ΦΕΚ-1453/Β/17-6-11)

Απόφαση 37842/2011: Περιεχόμενο και μορφή του Κτηματογραφικού Διαγράμματος – Δωρεάν χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος σε δημόσιες αρχές (ΦΕΚ-2288/Β/13-10-11. Διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ-3033/Β/30-12-11)
Ν.4164/2013: Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ-156/Α/9-7-13)

Απόφαση 561/08/2013: Έγκριση των «Τεχνικών προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων»

Ν.4361/2016: Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις (άρθρο 37: τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2664/98 για την επιμήκυνση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών για τους κατοίκους εσωτερικού) (ΦΕΚ-10/Α/1-2-16)

Απόφαση 15649/2016: Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας