Στατικές Μελέτες

Home/Στατικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες

Όσον αφορά στο στατικό σχεδιασμό και έλεγχο μελετών (κατηγορία 8), παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή:

– Στατικές μελέτες για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

– Ανάλυση, διαστασιολόγηση και αντισεισμικός σχεδιασμός κτιριακών έργων.

– Μελέτη ειδικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

– Μελέτη ειδικών θεμελιώσεων.

– Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών και επισκευές από σεισμούς, πυρκαγιές, κ.λπ.

– Επισκευές και ενίσχυση διατηρητέων κτιρίων.

– Μελέτες γεφυρών και λοιπών τεχνικών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα.

– Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Στατικών Εργασιών (Τεχνικών Έργων, Έργων Γεφυροποιίας, Κτιριακών Έργων, Υδραυλικών Έργων).

Το στατικό τμήμα της Εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό πολιτικών μηχανικών στο σύνολό τους, με εξειδίκευση στον αντισεισμικό σχεδιασμό τεχνικών έργων, το οποίο γνωρίζει καλά την κτιριοδομική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, Κανονισμός Επεμβάσεων, Ευρωκώδικες, DIN-Fachberichte κ.λπ.) και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα.