Εταιρεία

Home/Εταιρεία

Σκοπός & Όραμα

Σκοπός

Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και ευέλικτες λύσεις στους τομείς δραστηριοποίησής μας, με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και στο συντομότερο χρονικό διάστημα, πάντα προσαρμοζόμενοι στις εξειδικευμένες και επιτακτικές απαιτήσεις των πελατών μας. Ενεργούμε πάντα σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τηρώντας ηθικούς κανόνες, με βασικό τον αυτοσεβασμό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Oραμα

Όραμά μας είναι να εξελιχθούμε σε έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό πόλο παροχής υπηρεσιών μηχανικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε συνεργασία με εξέχουσες εταιρείες του χώρου και σε μία εταιρεία-πρότυπο στη δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Κεντρικό στόχο της πολιτικής της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και η ικανοποίηση των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Εταιρεία μας με γνώμονα το σεβασμό της στον άνθρωπο μέσω της παροχής ενός κατάλληλου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με την συνεχή βελτίωσή του, η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (YAE) κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) και η εφαρμογή του Συστήματος  Περιβαλλοντικής Διαχείριση κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Η Εταιρεία μας προδιαγράφει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της και τις μεθόδους επικοινωνίας με τους πελάτες της (αναθέτουσα αρχή και φορείς επίβλεψης), στηριζόμενη στο διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015. Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εφήρμοζε από το 1999 το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9002:1994. Η μετάβαση στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 πραγματοποιήθηκε σταδιακά από τις αρχές του 2003, καταλήγοντας στην επιτυχή επιθεώρηση της εταιρείας στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2003. Εν συνεχεία  η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ πραγματοποίησε τη μετάβαση και πιστοποίηση στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 μετά την επιτυχή επιθεώρηση στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2010. Σήμερα η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ μετά την επιτυχή επιθεώρηση στις 06 και 07 Σεπτεμβρίου 2018 έχει πιστοποιηθεί στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Προκειμένου να διασφαλίσει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας τόσο για τα μέλη της εταιρείας όσο και για τους πελάτες η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ προχώρησε την πιστοποίησή της στο διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία με την επιτυχή επιθεώρηση στις 06 Σεπτεμβρίου 2016.

Επίσης η Εταιρεία μας στην προσπάθειά της να ελέγχει και να παρακολουθεί ενεργά τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της μέσα από μια σειρά προληπτικών πολιτικών προχώρησε και στην πιστοποίησή της  στο διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση με την επιτυχή επιθεώρηση στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Μέσω της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην εργασία επιδιώκεται η πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών, καθώς και η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών με στόχο την εξασφάλιση και διατήρηση του πελατειακού της δυναμικού, την προσέλκυση νέων πελατών και την καθιέρωση της στην αγορά, ως μιας αξιόπιστης εταιρείας στην υλοποίηση των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών παράλληλα με την παροχή κατάλληλου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων λειτουργίας της στο περιβάλλον φροντίζοντας για την τήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εταιρία μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Ανώτατης Διοίκησης, όσο και του συνόλου του στελεχιακού της δυναμικού, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην Πολιτική  Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Περιβάλλοντος και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ως παρεπόμενο ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, της πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και της συνεχούς επαύξησης της ποιότητας των παρεχομένων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών

Τα επιμέρους τμήματά της οφείλουν να τηρούν όλες τις απαιτήσεις των συμβάσεων συνεργασίας με τους πελάτες, καθώς και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών όπως προδιαγράφονται από τη Διοίκηση.

Ο ρόλος των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού της είναι εξίσου σημαντικός και ενεργός με αυτόν της Διοίκησης, καθώς η εφαρμογή του ΣΔ εξαρτάται από όλους και η επίτευξη του στόχου «ικανοποίηση του πελάτη» εξασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και Νομοθετικές απαιτήσεις για όλα τα στάδια υλοποίησης των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο χρόνος παράδοσης των μελετών, οι ποιοτικές τους προδιαγραφές καθώς η ικανότητα υλοποίησης αναβαθμισμένων υπηρεσιών λόγω της επισταμένης παρακολούθησης των επιστημονικών – τεχνικών εξελίξεων είναι τα βασικότερα στοιχεία μας που εξασφαλίζουν την υπεροχή της Εταιρείας στην ευρύτερη επιχειρησιακή αγορά μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.

Στόχος μας ως ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι η εκπόνηση άρτιων και πρωτοποριακών μελετών σε όλα τα πεδία του τεχνικού αντικειμένου, ως κερδοφόρος οργανισμός, μέσα από την μακρά και εποικοδομητική σχέση με τους πελάτες μας, με την επίτευξη της μείωσης των επιπτώσεων των ενεργειών μας στο περιβάλλον και διασφαλίζοντας την υγεία, ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων και των συνεργατών μας, δεσμευόμενοι πάντοτε ως προς την τήρηση της νομοθεσίας.

Η επιτυχία μας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εκτιμάται τόσο από την γνώμη του πελατολογίου μας όσο και από τη δική μας προσπάθεια για αναπροσαρμογή και βελτίωση της απόδοσης μας, έτσι ώστε να συνάδει με τις εκπεφρασμένες απαιτήσεις τους και να είναι συνεχής. Η φιλοσοφία αλλά και η πρακτική των υπηρεσιών μας υλοποιείται μέσω :

 • Υιοθέτησης ενός μοντέλου διοίκησης και οργάνωσης που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλού ποιοτικά αποτελέσματος.
 • Άμεσης και ευέλικτης ανταπόκριση στην επικοινωνία με τους πελάτες μας , αναγνωρίζοντας  τις διάφορες ανάγκες των οργανισμών /πελατών μας.
 • Επενδύοντας στο προσωπικό μας σε όλα τα επίπεδα, μέσω επιστημονικής εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα το ουσιώδες του ρόλου που η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η αφοσίωση του προσωπικού, παίζει στην επιτυχία του οργανισμού μας.
 • Αναπτύσσοντας όλες τις αρμόζουσες λειτουργικές διαδικασίες για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου
 • Προσπαθώντας συνεχώς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον πελάτη στην καλύτερη δυνατή αξία, η οποία εκτιμάται ως η συγκριτική παράθεση μεταξύ του κόστους του έργου ως προς το προσδοκώμενο όφελος.
 • Αναζητώντας και υιοθετώντας διαρκώς μεθόδους για την βελτίωση της ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας στο περιβάλλον εργασίας μας.

Οι στόχοι μας υλοποιούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας μας, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.

Οι διαδικασίες καθορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής στο οποίο και τεκμηριώνονται διασφαλίζοντας ότι η αποδοτική και αποτελεσματική Διαχείριση της Ποιότητας, Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας Και Ασφάλειας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της Εταιρείας είναι διαρκής και συνεχώς βελτιούμενη.

Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του παρόντος κειμένου είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας. Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας αλλά και στους πελάτες μας.

H επίτευξη υψηλής Ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, η εμπέδωση Περιβαλλοντικής Συνείδησης, η διασφάλιση της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί ευθύνη όλων μας γιατί η εικόνα της επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα των καθημερινών ενεργειών του κάθε μέλους της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, Διεύθυνσης, Προσωπικού και συνεργατών.

Η ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπo ISO/IEC 27001:2013 με στόχο την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και την εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις του GDPR.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μελετητικά Πτυχία

Αντικείμενο εργασιών της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι η εκπόνηση και έλεγχος μελετών, διαχείριση και επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς των χωροταξικών, πολεοδομικών, οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών, τοπογραφικών και περιβαλλοντικών έργων.

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθμός μητρώου 554) και διαθέτει εταιρικά μελετητικά πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες:

ΠTYXIA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ)
01 χωροταξικές E 31
02 πολεοδομικές Ε 22
06 αρχιτεκτονικές Ε 12
07 ειδικές αρχιτεκτονικές Δ 9
08 στατικές Ε 12
09 ηλεκτρομηχανολογικές E 12
10 συγκοινωνιακές Γ 14
13 υδραυλικές Β 8
14 ενεργειακές Α 1
16 τοπογραφικές-κτηματολογικές-φωτογραμμετρικές Ε 32
20 γεωλογικές Β 3
21 γεωτεχνικές Α 1
27 περιβαλλοντικές Δ 8

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί θεμελιώδη αξία και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, η οποία παράλληλα καθορίζει την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση και επιτυχία της Εταιρείας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, με τα μέσα που διαθέτουμε και τηρώντας τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας, έχουμε αναπτύξει μία εταιρική κουλτούρα από την οποία απορρέει η πρόθεση να λειτουργούμε με υπευθυνότητα απέναντι στον πολίτη και να διαφυλάσσουμε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την Αγορά, τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, στον τομέα του Κτηματολογίου που αποτελεί ένα έργο με εθνική, κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία, η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ως μέλος της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2011» υλοποιεί το έργο της κτηματογράφησης στον Προκαποδιστριακό Δήμο Δίου και στις Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Καρίτσης, Κονταριώτισσας και Νέας Εφέσσου του Δήμου Δίου – Ολύμπου και για τις κοινότητες Νεοκαισάρειας και Κάτω Αγίου Ιωάννου του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ σεβόμενη τον Έλληνα αγρότη, παρέχει δωρεάν βοήθεια στην συμπλήρωση των δηλώσεων Κτηματολογίου στους πολίτες που επιθυμούν στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Έτσι διασφαλίζει αφενός την ορθότητα στις δηλώσεις των δικαιωμάτων των πολιτών και αφετέρου συνεισφέρει στο μεγάλο κοινωνικο έργο του Κτηματολογίου ώστε οι πολίτες να διασφαλίσουν μελλοντικά τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες τους δηλώνοντάς τα.

Όλες οι μελέτες τεχνικής φύσεως που εκπονούνται στην Εταιρεία μας διέπονται από τις αρχές της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής.

Την ώρα που η ανεργία «χτυπάει κόκκινο», οι επιχειρήσεις μειώνουν μισθούς και αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις αποδείξαμε πως οι απολύσεις και οι μειώσεις μισθών δεν είναι μονόδρομος για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Εταιρεία μας μπορεί να πει υπερήφανα πως εν μέσω οικονομικής κρίσης όχι μόνο δεν απέλυσε προσωπικό αλλά συνεχώς ερευνά νέες υπηρεσίες/αντικείμενα ώστε να διατηρεί θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό προσλάβαμε επιπλέον ανθρώπους, έχοντας ως βασικό στόχο την διατήρηση των θέσεων εργασίας και όχι το κέρδος. Στην παρούσα φάση η Εταιρεία μας απαρτίζεται από ένα δυναμικό το οποίο ξεπερνά τους 90 ανθρώπους, οι οποίοι ζουν τις οικογένειες τους προσφέροντας ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας.

Η Εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει πλήθος συμβάσεων δημοσίων μελετών, στις οποίες υπήρχαν προβλήματα ή και αδυναμία χρηματοδότησης από πλευράς του φορέα ανάθεσης (δημόσιοι φορείς), προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτών προς όφελος των πολιτών.

Αγωνιζόμαστε καθημερινά ώστε να βρούμε μεθόδους προώθησης, επίλυσης διαδικαστικών ή γραφειοκρατικών «κολλημάτων» και ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα πλήθους δημοσίων μελετητικών έργων αναγκαίων για το κοινωνικό σύνολο

Εκπονώντας μελέτες, οι οποίες από την φύση τους έχουν δημόσιο χαρακτήρα (πολεοδομικές/χωροταξικές μελέτες) όπου καθορίζονται χρήσεις γης, δικαιώματα και περιουσίες συμπολιτών μας, έχουμε ως κατευθυντήριες αρχές τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα και την αμεροληψία κατά την εκπόνηση του επιστημονικού μας αντικειμένου

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε ως χορηγοί ομαδικές εκδηλώσεις αλλά και ατομικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία ή στην αποκατάσταση του φυσικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, είτε στην αρωγή ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Στο πελατολόγιο της εταιρείας μας συμπεριλαμβάνονται φιλανθρωπικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ιδρύματα τους οποίους εξυπηρετούμε άνευ αμοιβής.

Οργανόγραμμα

organograma
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Μαμουνής Δημήτριος
Αναπληρωτής Πρόεδρος Μαμουνή Ιφιγένεια
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος : Μπέλλας Γεώργιος
Αντιπρόεδροι: Μάμαλη Φωτεινή
Τζιουβάρας Απόστολος
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας Ανδρονικίδου Όλγα

Eξοπλισμός

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ διαθέτει και χρησιμοποιεί τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε όργανα μετρήσεων πεδίου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, servers και plotters και σε συνδυασμό με διεθνώς αναγνωρισμένες εφαρμογές λογισμικού καταφέρνει να έχει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πλήρως καταρτισμένο στις σύγχρονες τεχνολογίες και η μεγάλη εμπειρία της εταιρείας στη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το σχηματισμό ομάδων εργασίας αυξημένων δυνατοτήτων.

Ο εξοπλισμός της εταιρείας και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

Όργανα μετρήσεων πεδίου

 • 2 δέκτες GPS500 L1, L2 Leica Geosystems
 • 2 δέκτες GPS 1200 L1, L2, L2C Leica Geosystems
 • 2 Total station TCR1105 Leica Geosystems
 • Ψηφιακός χωροβάτης DNA10 Leica Geosystems
 • Αποστασιόμετρα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, GPS Navigation, PNA PDA κ.α.Λογισμικά πακέτα – SoftwareWindows XP, Vista, 7 pro, server 2010, MS Office 2007-2010 pro, MS Project 2010, Autocad Autodesk 2000-2012 (civil 3d, Map, Raster design, Land enabled), ESRI ArcGIS ver9, 10(Info, Editor), ArchiCAD14, Adobe Photoshop CS, SOFTCALC Geocalc, GeoMAP, Manifold System, Civil, κ.α.
  Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας βαδίζοντας πάντα με τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία των λειτουργικών συστημάτων, κάνει εκτεταμένη χρήση πακέτων ανοιχτού κώδικα όπως QGis, Udig, Geoserver, Geonetwork.Εξοπλισμός – HardwareΓια τις ανάγκες κάθε ιδιωτικής ή δημόσιας μελέτης η εταιρεία μας έχει στη διάθεση της πάνω από 100 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και servers οι οποίοι προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες στην εκπόνηση κάθε εργασίας. Επίσης διαθέτει τους εξής printers, scanners και πολυμηχανήματα A4, A3: HPLaserjet, HPInkjet, Cannon, XEROX, Plotter A0 HP 1050c, κ.ά.