Τοπογραφικές Μελέτες

Home/Τοπογραφικές Μελέτες

Τοπογραφικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παράδοση στην εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου που οφείλεται στο βασικό ιδρυτικό της στέλεχος, κ. Δημήτριο Μαμουνή, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.

Σήμερα, η εταιρεία μας, πιστή στην παράδοσή της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες πανελλαδικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται δυναμικά σε αυτόν τον τομέα, ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στη χρήση των πιο σύγχρονων μέσων επίγειας αποτύπωσης και στην ενσωμάτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) κατά την εκπόνηση των μελετών.

Οι τοπογραφικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν είτε αυτοτελή εργαλεία για την οικιστική, οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική ανάπτυξη μίας περιοχής, είτε να χρησιμοποιηθούν ως μελέτες – υπόβαθρα για την ανάπτυξη μελετών άλλων κατηγοριών (π.χ. χωροταξικών, πολεοδομικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών, καθώς και άλλων μελετών).

Το τμήμα τοπογραφικών μελετών παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου, όπως:

  • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης.
  • Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.
  • Μελέτες Αγροτικών Αναδασμών.
  • Μελέτες Αστικών Αναδασμών-Πράξεις Εφαρμογής.
  • Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού.
  • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροσταθμήσεις.
  • Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων (φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις).
  • Δημιουργία εφαρμογών για την υποβοήθηση διενέργειας μελετών, όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές, δασικών περιοχών κ.λπ.
  • Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.τ.λ.).

Ο τομέας Τοπογραφίας (Κατηγορία 16) διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο διενεργεί όλες τις ως άνω αναφερόμενες μελέτες που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα λειτουργώντας με την ίδια ευθύνη σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα του μεγέθους του έργου.