Τοπογραφικές Μελέτες

Home/Τοπογραφικές Μελέτες

Τοπογραφικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παράδοση στην εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου που οφείλεται στο βασικό ιδρυτικό της στέλεχος, κ. Δημήτριο Μαμουνή, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. Σήμερα, η Εταιρεία μας πιστή στην παράδοσή της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες πανελλαδικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται δυναμικά σε αυτόν τον τομέα, ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην χρήση των πιο σύγχρονων μέσων επίγειας αποτύπωσης και στην ενσωμάτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) κατά την εκπόνηση των μελετών. Οι τοπογραφικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν είτε αυτοτελή εργαλεία για την οικιστική, οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική ανάπτυξη μίας περιοχής είτε να χρησιμοποιηθούν ως μελέτες – υπόβαθρα για την ανάπτυξη μελετών άλλων κατηγοριών (π.χ. χωροταξικών, πολεοδομικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών κ.α. μελετών).

Το τμήμα τοπογραφικών μελετών παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου, όπως:

 • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης
 • Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Μελέτες Αγροτικών Αναδασμών
 • Μελέτες Αστικών Αναδασμών- Πράξεις Εφαρμογής
 • Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροσταθμήσεις
 • Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων (φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις)
 • Δημιουργία εφαρμογών για την υποβοήθηση διενέργειας μελετών όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές, δασικών περιοχών κλπ.
 • Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ.)

 

Ο τομέας Τοπογραφίας (Κατηγορία 16) διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο διενεργεί όλες τις ως άνω αναφερόμενες μελέτες που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα λειτουργώντας με την ίδια ευθύνη σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα του μεγέθους του έργου. Πέραν της εμπειρίας και της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να αναφερθεί ότι ακολουθούνται σε όλες τις ενέργειες οι διαδικασίες ποιότητας (ISO 9001:2008) που διασφαλίζουν τόσο την εσωτερική συνοχή και την απρόσκοπτη συνεργασία των μελών του τομέα όσο και κυρίως την ομαλή, έγκυρη και έγκαιρη εκπόνηση όλων των μελετών. Ακόμη παρέχεται τεχνική υποστήριξη και τυχόν διευκρινίσεις που μπορεί να απαιτηθούν με στόχο την εφαρμογή των έργων που έχουν εκπονηθεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.
Συντονίστρια του τμήματος τοπογραφικών μελετών είναι η κ. Ανδρονικίδου Όλγα.

Διαβάστε τη σχετική νομοθεσία για Περιβαλλοντικά θέματα, στα ακόλουθα αρχεία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

 

 • Ν.Δ. 17-7-1923 (ΦΕΚ-228Α΄/16-8-23) «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών».
 • Ν.Δ. 690/1948 (ΦΕΚ-133A΄/48) «Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων»
 • Π.Δ. 696/74 «Αμοιβές μηχανικών για τη σύνταξη μελετών κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 • Ν. 674/77 «Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων».
 • Ν. 716/77 «Μητρώο μελετητών κλπ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ.».
 • ΠΔ 59/1980 (ΦΕΚ-22Α΄/25-1-80) «Περί των ενώπιον των κατοίκων διοικητικών δικαστηρίων διαδικασίας επί διαφορών αναφερομένων εις την εισφοράν εις χρήμα κατά το άρθρο 21 του Ν. 947/79».
 • Π.Δ. 2-3-1981 (ΦΕΚ 138Δ΄/13-3-81) «Περί των ληπτέων υπ’ όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-8-83 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών».
 • Π.Δ. 24-8-1983 (ΦΕΚ 409Δ΄/8-9-83) «Καθορισμός των κριτηρίων χαρακτηρισμού των πυκνοδομημένων περιοχών»
 • ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ 270Δ΄/31-5-85) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών»
 • Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2Α΄/17-1-86) «Προσδιορισμός αξίας ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα και τρόπος καταβολής της».
 • Π.Δ. 515/89 «Τροποποίηση συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.Δ. 696/74».
 • Ν.2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας κλπ.».
 • Απ. 73814/6631/1994 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 606Β΄/5-8-94) «Περί έγκρισης παρεκκλίσεων από τις διατάξεις του Ν.716/77 και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ/των».
 • Απ. 93027/7188/15-11-1994 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877Β΄) σχετική με τις δηλώσεις ιδιοκτησίας.
 • Υπουργική απόφαση του Υπ. Γεωργίας 275211/15-3-1995 (ΦΕΚ.222/Β/28-3-1995) «Τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο για τις εργασίες Αναδασμών του Υπουργείου Γεωργίας».
 • Ν. 2308/1995 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/15-6-1995) «Κτηματογράφηση για την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και λοιπές διατάξεις. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά γραφεία και άλλες διατάξεις».
 • Ν.2508/1997 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/13-6-1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» και οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
 • Ν.2522/1997, (ΦΕΚ 178/Α/8-9-1997), «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ»
 • Ν.2664/1998 (ΦΕΚ275/Α/1998) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
 • Άρθρο 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Προσυμβατικός έλεγχος του ΕΣ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ242/Α/2002), το Ν.3090/2002 (ΦΕΚ329/Α/2002) και το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ30/Α/2005) και ισχύει σήμερα.
 • Απόφαση με Αριθμ. 451/01(ΦΕΚ Β΄ 480/18.03.2008) του Ο.Κ.Χ.Ε., η οποία τροποποίησε την υπ΄ αριθμ. 408/02/19.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. και ενέκρινε τις τροποποιήσεις επί των εντύπων της δήλωσης του ν. 2308/1995 Δ1 και Δ2
 • Ν.3127/2003 (ΦΕΚ67/Α/19-3-2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/95 και 2664/98 και άλλες διατάξεις» και οι εκδοθείσες σε εκτέλεση του ανωτέρω νόμου κανονιστικές διατάξεις.
 • Ν. 3147/3-6-2003 (ΦΕΚ 135Α/5-6-2003) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».
 • Ν.3208/2003 (ΦΕΚ289/Α/24-12-2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και οι εκδοθείσες σε εκτέλεση του ανωτέρω νόμου κανονιστικές διατάξεις.
 • Ν.3212/2003 (ΦΕΚ308/Α/31-12-2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και οι εκδοθείσες σε εκτέλεση του ανωτέρω νόμου κανονιστικές διατάξεις.
 • Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
 • Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει μετά τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005), Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
 • Ν.3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ162/Α/2006)
 • ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005 (ΦΕΚ 1064/Β/27-7-2005) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/05»
 • Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ 1162/Β/22-8-2005) «Έγκριση κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του αρθ. 4 του Ν.3316/2005».
 • Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005».
 • Ν.3481/2006 (ΦΕΚ162/Α/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτάλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» και οι εκδοθείσες σε εκτέλεση του ανωτέρω νόμου κανονιστικές διατάξεις.
 • Απόφαση υπ’ αριθ. 404/03.1/01.02.2007 του ΟΚΧΕ (ΦΕΚ 194/Β/14.2.2007) «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τις μελέτες δημιουργίας ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων».
 • Απόφαση υπ΄ αριθ. 9400/1-3-2007 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου».
 • Απόφαση υπ΄ αριθ. 9410/1-3-2007 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για τις μελέτες δημιουργίας ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων».
 • Απόφαση υπ’ αριθ. 10883/12.3.2007 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί παρεκκλίσεων από τις διατάξεις του Ν.
 • Απόφαση με Αριθμ. 46263 (ΦΕΚ Β΄ 2236/21.11.2007) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34817/28.8.2007 απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου» (Β’ 1786).
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2452/Β΄/31.12.2007) περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε) πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Υπουργική απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ12/οικ/3193/19-4-2011: Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών σύμφωνα με το Ν.674/77 «Περί Αναδασμού Γης και μεγεθύνσεως των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ-667/Β/21-4-11)
 • (ΦΕΚ-667/Β/21-4-2011) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών σύμφωνα με το Ν.674/77 «Περί Αναδασμού Γης και μεγεθύνσεως των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
 • Ν.3937/2011: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ-60/Α/31-3-11)
 • Ν.4030/2011: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ-249/Α/25-11-11)
 • Ν.4042/2012: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία ΕΚ-99/08 – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία ΕΚ-98/08 – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ-24/Α/13-2-12)
 • Ν.4061/2012: Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις -ΑΡΘΡΟ 35 Τροποποίηση του Αρθ. 29 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΦΕΚ-66/Α/22-3-12)
 • Ν.4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ-79/Α/9-4-12) με αναθεώρηση Ν.4122/13
 • Ν.4258/2014: Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ-94/Α/14-4-14)
 • Ν.4280/2014: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών -Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ-159/Α/8-8-14)
 • Ν.4281/2014: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις-ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΡΘΡΟΝ-11 Χάραξη αιγιαλού – παραλίας (Καθορισμός αιγιαλού, καθορισμός παλαιού αιγιαλού, επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού) (ΦΕΚ-160/Α/8-8-14)
 • Ν.4315/2014: Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ-269/Α/24-12-14)
 • Εγκύκλιος 11/3/13-1-15 (Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν. 4315/14 (ΦΕΚ-269/Α/24-12-14)
 • Π.Δ.32/2016: Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παρ.1, παρ.2 και παρ.5 του Αρθ. 3 του Ν. 998/79 (δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις) (ΦΕΚ-46/Α/31-3-16)
 • Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Γ’ ΚΠΣ, όπως εκφράζεται από τα κάτωθι κείμενα και ντοκουμέντα:
 • Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου και άλλες διατάξεις»
 • Τον Κανονισμό 1260/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία
 • Τον Κανονισμό 438/01/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/1999
 • Τον Κανονισμό 448/01/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/1999
 • Τον Κανονισμό 1159/00/ΕΚ για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των ΕΠ του ΚΠΣ 2000 -2006.

 

 

 • Απόφαση υπ΄ αριθ. ΔΕΕΠΠ οικ502/13-10-2000 (ΦΕΚ 1265/Β/18-10-2000) Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε Δημόσιο Έργο ή μελέτη».
 • Απόφαση υπ΄ Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/501 (ΦΕΚ Β΄ 928/4.7.2003) «Έγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης».
 • Απόφαση υπ΄ Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/12 (ΦΕΚ Β΄ 125/27.1.2009) «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ)».