Περιβαλλοντικές Μελέτες

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27) οι οποίες αφορούν κυρίως σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι Μ.Π.Ε. απαιτούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων έργων και δραστηριοτήτων, εκπονούνται σήμερα πια σε ένα στάδιο, ταυτόχρονα με την οριστική μελέτη του προτεινόμενου έργου και εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Επίσης, απαιτούνται Μ.Π.Ε. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα έργο χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί, να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί και ανάλογα με το βαθμό των προτεινόμενων αλλαγών του, συντάσσεται και η αντίστοιχη Μ.Π.Ε. Η έγκριση μίας Μ.Π.Ε., μετά από διαδικασίες διαβούλευσης και δημοσιοποίησης της μελέτης, καταλήγει στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου. Οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν ισχύ για μία δεκαετία και μετά, απαιτείται ανανέωσή τους. Για έργα που δεν επιφέρουν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με πρόσφατες αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία (2011), δεν ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά ο υποψήφιος επενδυτής λαμβάνει από την Περιφέρεια τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, οι οποίες υποκαθιστούν ουσιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους.

Οι Σ.Μ.Π.Ε. εκπονούνται για προτεινόμενα σχέδια και προγράμματα, και όχι προτεινόμενα έργα, με ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής στο σχεδιασμό: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Μελέτες Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης κ.ά. Οι Σ.Μ.Π.Ε. εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το αντικείμενο των μελετών αυτών είναι πολύπλοκο, καθώς τα σχέδια και προγράμματα που αξιολογούνται συχνά εμφανίζουν μία πολυπλοκότητα, αφού οι προτάσεις τους έχουν γενικό χαρακτήρα, ενώ πολλές φορές συγκρούονται και μεταξύ τους.

Επιπρόσθετα, το περιβαλλοντικό τμήμα παρέχει υποστήριξη στις μελέτες έργων υποδομών, καθώς και στις μελέτες πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, συνεισφέροντας καθοριστικά σε ζητήματα που λαμβάνονται υπόψη από το σχεδιασμό, προκειμένου οι περιβαλλοντικές παράμετροι να λαμβάνονται υπόψη εξαρχής στο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικά στο τέλος.

Το περιβαλλοντικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο διαθέτει βαθιά επιστημονική γνώση, είναι ενήμερο για την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ορθή ερμηνεία της, και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο τμήμα υπάρχει τακτική εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των μελετών, όσο και στη χρήση σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η άριστη και συνεχής συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, επιβλέποντες, αλλά και με την τοπική κοινωνία, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης πέρα από ποιοτικό να είναι και κοινά αποδεκτό.