Περιβαλλοντικές Μελέτες

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27) οι οποίες αφορούν κυρίως σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι Μ.Π.Ε. απαιτούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων έργων και δραστηριοτήτων, εκπονούνται σήμερα πια σε ένα στάδιο, ταυτόχρονα με την οριστική μελέτη του προτεινόμενου έργου και εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Επίσης, απαιτούνται Μ.Π.Ε. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα έργο χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί, να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί και ανάλογα με το βαθμό των προτεινόμενων αλλαγών του, συντάσσεται και η αντίστοιχη Μ.Π.Ε. Η έγκριση μίας Μ.Π.Ε., μετά από διαδικασίες διαβούλευσης και δημοσιοποίησης της μελέτης, καταλήγει στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου. Οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν ισχύ για μία δεκαετία και μετά, απαιτείται ανανέωσή τους. Για έργα που δεν επιφέρουν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με πρόσφατες αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία (2011), δεν ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά ο υποψήφιος επενδυτής λαμβάνει από την Περιφέρεια τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, οι οποίες υποκαθιστούν ουσιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους.

Οι Σ.Μ.Π.Ε. εκπονούνται για προτεινόμενα σχέδια και προγράμματα, και όχι προτεινόμενα έργα, με ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής στο σχεδιασμό: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Μελέτες Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης κ.α. Οι Σ.Μ.Π.Ε. εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το αντικείμενο των μελετών αυτών είναι πολύπλοκο, καθώς τα σχέδια και προγράμματα που αξιολογούνται συχνά εμφανίζουν μία πολυπλοκότητα, αφού οι προτάσεις τους έχουν γενικό χαρακτήρα, ενώ πολλές φορές συγκρούονται και μεταξύ τους.

Επιπρόσθετα, το περιβαλλοντικό τμήμα παρέχει υποστήριξη στις μελέτες έργων υποδομών, καθώς και στις μελέτες πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, συνεισφέροντας καθοριστικά σε ζητήματα που λαμβάνονται υπόψη από το σχεδιασμό, προκειμένου οι περιβαλλοντικές παράμετροι να λαμβάνονται υπόψη εξαρχής στο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικά στο τέλος.

Το περιβαλλοντικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο διαθέτει βαθιά επιστημονική γνώση, είναι ενήμερο για την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ορθή ερμηνεία της, και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο τμήμα υπάρχει τακτική εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των μελετών, όσο και στη χρήση σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η άριστη και συνεχής συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, επιβλέποντες, αλλά και με την τοπική κοινωνία, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης πέρα από ποιοτικό να είναι και κοινά αποδεκτό.

Συντονιστής του τμήματος περιβαλλοντικών μελετών είναι ο Δρ. Οικονόμου Ευστάθιος.

Διαβάστε τη σχετική νομοθεσία για Περιβαλλοντικά θέματα, στα ακόλουθα αρχεία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

 

 • Αρ. φύλλου 1275 – Αρ. απόφασης Φ.15/4187/266 ΠΠΔ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ 9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (11/05/2012)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ (8/05/2012)
 • Νόμος 4042 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (13/02/2012)
 • Αρ. φύλλου 1958 ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ (31/01/2012)
 • Νόμος 4014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (21/09/2011)
 • Νόμος 4002 ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (22/08/2011)
 • Νόμος 3937 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (31/03/2011)
 • Αρ.φύλλου 934 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΡΑ (19/05/2009)
 • Αρ. φύλλου 435 ΕΠΕ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ (29/08/2007)
 • Αρ. φύλλου 435 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (29/03/2007)
 • Αρ. φύλλου 663 ΑΠΕ (26/05/2006)
 • ΦΕΚ1002Β ΚΥΑ145799 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ15393 (18/07/2005)
 • Αρ. φύλλου 1002 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 2 (18/07/2005)
 • Αρ. φύλλου 1409 ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (13/09/2004)
 • Αρ. φύλλου 1391 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (29/09/2003)
 • Αρ. φύλλου 1087 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Κ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (5/08/2003)
 • Nόμος 332 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΠΕΑ ΚΑΙ ΜΠΕ (20/03/2003)
 • ΦΕΚ332Β_2003_ΚΥΑ11014 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΠΕΑ ΚΑΙ ΕΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 3010 (20/03/2003)
 • Αρ. φύλλου 1463 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (20/11/2002)
 • ΦΕΚ1022Β ΚΥΑ15393 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ (5/08/2002)
 • ΦΕΚ91Α_Ν_3010_2002 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Νόμου 1650 (25/04/2002)
 • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (27/06/2001)
 • ΦΕΚ678Β_ΚΥΑ_69269_90 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΕ (24/10/1990)
 • Nόμος 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (15/10/1986)