Υπηρεσίες Συμβούλου σε Θέματα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Ακινήτων

Home/Υπηρεσίες Συμβούλου σε Θέματα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Ακινήτων

Υπηρεσίες Συμβούλου σε Θέματα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Ακινήτων

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα που αφορούν:

 • Επίβλεψη μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας
 • Σύνταξη οδηγιών και προδιαγραφών
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Στρατηγικό σχεδιασμό
 • Επενδυτικά προγράμματα
 • Υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ
 • Έρευνα παγίων και αξιολόγηση
 • Σύνταξη χρηματοδοτικών προτάσεων
 • Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων

Επιπλέον, η εταιρεία μας, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα χρήσεων γης, χωροταξικής, πολεοδομικής και κτηριοδομικής νομοθεσίας, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομικά ζητήματα σχετικά με ακίνητα και ιδιοκτησίες, κτηματολόγιο, κ.τ.λ., παρέχει το Πρόγραμμα Προστασίας Σοβαρών Επενδυτών Ακινήτων και Γης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίζει ολοκληρωμένη υποστήριξη ακίνητης περιουσίας υφιστάμενης ή προς αγορά σε μεγάλους επενδυτές και περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

 • Έρευνα μοναδικότητας τίτλου/υποθηκών κ.τ.λ.
 • Έρευνα ορίων και εμβαδών Ακινήτων (συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη πλήρους Τοπογραφικού Σχεδίου).
 • Έρευνα χρήσεων γης Ακινήτων.
 • Έρευνα όρων δόμησης, αρτιότητας και δυνητικής οικοδομησιμότητας.
 • Έρευνα πράξεων τακτοποίησης, πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού κ.τ.λ.
 • Έρευνα νομιμότητας Ακινήτων με παράλληλη υποστήριξη σε τακτοποίηση ενδεχόμενων αυθαιρεσιών.
 • Έρευνα περιβαλλοντικών και λοιπών τεχνικών δεσμεύσεων.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Ακινήτων.
 • Έρευνα ποιότητας κατασκευής Ακινήτων.
 • Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης.