Χωροταξικές Μελέτες:

Home/ΔΗΜΟΣΙΑ/Χωροταξικές Μελέτες:
Project Details

Category:

Project Description

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πελάτης:
Δήμος Χαλκηδόνος (πρώην Δήμοι: Χαλκηδόνος, Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου)

Τοποθεσία:
Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων, Δήμος Χαλκηδόνος, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης:
Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων του Καλλικράτειου Δήμου Κουφαλίων.

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Κουφαλίων και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.

Η μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Κουφαλίων εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.

Το τελικό Β2΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 14-11-2016 και στάλθηκε στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για έλεγχο. Παράλληλα θα σταλθούν στο Υπουργείο Π.ΕΝ. και οι συνοδευτικές σε αυτό μελέτες (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), για έλεγχο και τελική έγκριση.

Το Γ.Π.Σ. Δήμου Κουφαλίων εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, στο οποίο θα κατατεθεί η μελέτη συνοδευόμενη από εισήγηση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης.

Από την άποψη του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού για την περιοχή μελέτης αποτελεί το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 218Β΄/6.2.2004). Επιπλέον, η Δ.Ε. Κουφαλίων λειτουργικά και θεσμικά εντάσσεται στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, για την οποία ισχύει το «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ148Α΄/6-9-1985).

Συγκριτικό πλεονέκτημα της Δ.Ε. Κουφαλίων αποτελεί η πεδιάδα, με τις εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνουν το 74,93% της έκτασής της, και το φυσικό της περιβάλλον, με κυρίαρχο στοιχείο τον Αξιό ποταμό. Ο Αξιός παρουσιάζει έναν σημαντικό αριθμό από είδη πανίδας και χλωρίδας και προστατεύεται από το δίκτυο «Natura 2000» και υπάγεται στην ευθύνη – εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα (ΚΥΑ 12966/23-3-2009 – ΦΕΚ 220ΑΑΠ/14-5-2009). Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα αποτελούν χαρακτηριστική ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής. Από τα παραπάνω, ωστόσο, είναι εμφανές ότι το ευπαθές περιβάλλον της Δ.Ε. Κουφαλίων (ποταμός Αξιός, έδαφος) χρήζει άμεσης προστασίας, δεδομένης της πίεσης που δέχεται από την εντατική καλλιέργεια και την κτηνοτροφία.