Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου 

 

Στις 20.09.2022 υπεγράφη Σύμβαση με το Δήμο Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου». Η μελέτη εκπονείται για ολόκληρο το Δήμο βάσει του Ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των ΤΠΣ (ΦΕΚ Β΄ 3545/2021). 

 

Η μελέτη Τ.Π.Σ. είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει, εκτός της κύριας μελέτης χωρικού σχεδιασμού, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων από την κύρια μελέτη χωρικών προτάσεων και τη Μελέτη εκτίμησης γεωλογικών κινδύνων και γεωλογικής καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών, καθώς και τη διερεύνηση αναγκαιότητας εκπόνησης υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης λόγω ενδεχόμενης παρουσίας υδατορευμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές.  

 

Το Τ.Π.Σ. καθορίζει μέσω κατευθύνσεων και ρυθμίσεων το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου, τις ζώνες χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης , τα μεγέθη ανάπτυξης, τη γενική πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, τις βασικές περιβαλλοντικές και τεχνικές υποδομές και το πλαίσιο για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 

Το Τ.Π.Σ. είναι έργο ζωτικής σημασίας και άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο, ο οποίος στερείται πολεοδομικού σχεδιασμού α’ επιπέδου, καθώς θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων του και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμιών του. 

 

Στο πλαίσιο της Α’ φάσης της μελέτης Τ.Π.Σ. Τοπείρου εκπονήθηκε η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας η οποία έχει σκοπό τον εντοπισμό τμημάτων κατ’ αρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος, καθώς και προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.  

 

 

Στο πλαίσιο της Α’ φάσης της μελέτης Τ.Π.Σ. Τοπείρου εκπονήθηκε το πρώτο παραδοτέο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Τοπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Σύμφωνα με την Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1225), προβλέπεται η υπαγωγή ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Ν. 4447/2016, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην υπ’ αρ. 27016/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1975) , καθορίζουν ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ένα Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο εκπονείται σε τρία στάδια, με το πρώτο στάδιο να αφορά στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, καθώς και των πιέσεων (ρύπανση) που αναγνωρίζονται για το περιβάλλον της.  

 

Αναμένεται η υποβολή της Α’ Φάσης του Τ.Π.Σ., η Α΄ Φάση της Σ.Μ.Π.Ε. και η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.  

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΣ, η χαρτογραφική απεικόνιση γίνεται με χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε επομένως κατάλληλο λογισμικό GIS, όπως π.χ. το Quantum GIS (QGIS: http://qgis.org/) το οποίο είναι μία εφαρμογή ανοικτού κώδικα στη χρήση της οποίας η σύμπραξη έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, τροποποίηση, ανάλυση και παρουσίαση των γεωγραφικών δεδομένων. Στο περιβάλλον λειτουργίας του QGIS (όπως και άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων GIS) υπάρχει μια περιοχή εμφάνισης των χωρικών δεδομένων (map view), και μια περιοχή διαχείρισης του υπομνήματος (legend), στην οποία παρατίθενται τα ονόματα και τα σύμβολα των δεδομένων. Το βασικό προτέρημα του QGIS (όπως και άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων GIS) υπάρχει είναι ότι μπορεί να εισάγει, να οπτικοποιήσει, διαχειριστεί, τροποποιήσει – δημιουργήσει δεδομένα που περιέχονται σε μία βάση δεδομένων PostgreSQL, σύμφωνα με το πρότυπο της επέκτασης PostGIS (τα οποία είναι επίσης εφαρμογές ανοιχτού κώδικα). 

 

Σύμπραξη: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» – «DELCOΕΠΕ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»