Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σκύδρας

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σκύδρας

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σκύδρας 

 

Στις 26.04.2018 υπεγράφη Σύμβαση με το Δήμο Σκύδρας Π.Ε. Πέλλας για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σκύδρας». Η μελέτη εκπονείται για τον Καλλικράτειο Δήμο βάσει του Ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα μ ε τις νέες προδιαγραφές των ΤΠΣ (ΦΕΚ Β΄ 3545/2021). 

 

Ο Δήμος Σκύδρας είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που ξεκίνησε την εκπόνηση Τ.Π.Σ. προσαρμοζόμενος στο νέο πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού του 21ου αιώνα. 

 

Η μελέτη Τ.Π.Σ. είναι μία σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του, γεωλογική διερεύνηση και μελέτη οριοθέτησης των υδατορευμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές. Καθορίζει το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου, έχοντας ως γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ρυθμίζει μία σειρά ζητημάτων, όπως οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, τα μεγέθη ανάπτυξης, η πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, τα απαραίτητα έργα υποδομών, κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης και ανάπλασης, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κ.ά.  

 

Το Τ.Π.Σ. αποτελεί εργαλείο στρατηγικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα με κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές προεκτάσεις και είναι έργο άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο, καθώς θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων του Δήμου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμιών. 

 

Στο πλαίσιο της Α’ φάσης της μελέτης Τ.Π.Σ. Σκύδρας εκπονήθηκε η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας η οποία έχει σκοπό τον εντοπισμό τμημάτων κατ’ αρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος, αλλά και προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.  

 

Στο πλαίσιο της Γ1 Φάσης της μελέτης εκπονήθηκε η μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία έχει σκοπό τον καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών, οι οποίες από το Γ1’ Στάδιο της μελέτης Τ.Π.Σ. προτείνονται:  

– Για οικιστικές περιοχές (οικισμοί και άλλοι οικιστικοί υποδοχείς και συγκεντρώσεις). 

– Ως συγκεντρώσεις παραγωγικές ή μεγάλες εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα για άλλες θεσμοθετημένες χρήσεις ή ειδικές ρυθμίσεις (π.χ. Ζοε). 

– Για γενικά δίκτυα υποδομής (μεταφορική υποδομή), ύδρευση, αποχέτευση κ.α. Προκειμένου να διασφαλισθεί το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες. 

 

 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) Δήμου Σκύδρας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Σύμφωνα με την Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1225), προβλέπεται η υπαγωγή ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων του Ν. 4447/2016, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην υπ’ αρ. 27016/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1975) καθορίζουν ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ένα Τοπικό Χωρικό Σχέδιο εκπονείται σε τρία στάδια. 

 

Έχουν υποβληθεί και εγκριθεί οι Α’ και Β’ Φάσεις του Τ.Π.Σ., οι Α΄ και Β’ Φάσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.  

 

Επίσης, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και αναθεωρημένες κατόπιν παρατηρήσεων η Γ1 Φάση του Τ.Π.Σ., η Σ.Μ.Π.Ε. και η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β’ Φάση). 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΣ, η χαρτογραφική απεικόνιση γίνεται με χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε επομένως κατάλληλο λογισμικό GIS όπως π.χ. το Quantum GIS (QGIS: http://qgis.org/) το οποίο είναι μία εφαρμογή ανοικτού κώδικα στη χρήση της οποίας η σύμπραξη έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, τροποποίηση, ανάλυση και παρουσίαση των γεωγραφικών δεδομένων. Στο περιβάλλον λειτουργίας του QGIS (όπως και άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων GIS) υπάρχει μια περιοχή εμφάνισης των χωρικών δεδομένων (map view), και μια περιοχή διαχείρισης του υπομνήματος (legend), στην οποία παρατίθενται τα ονόματα και τα σύμβολα των δεδομένων. Το βασικό προτέρημα του QGIS (όπως και άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων GIS) υπάρχει είναι ότι μπορεί να εισάγει, να οπτικοποιήσει, διαχειριστεί, τροποποιήσει – δημιουργήσει δεδομένα που περιέχονται σε μία βάση δεδομένων PostgreSQL, σύμφωνα με το πρότυπο της επέκτασης PostGIS (τα οποία είναι επίσης εφαρμογές ανοιχτού κώδικα). 

 

Σύμπραξη: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» – «ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΑΚΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» – «ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ»