Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χίου

Home/Nέα/Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χίου

Στις 01-06-2023 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ της Σύμπραξης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»-«ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ»- «DELCO Ε.Π.Ε.- Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.» – «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΓΕΩΤΕΡ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.E.»- «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. με δ.τ. «DKND ENGINEERS Ο.Ε.» και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χίου». Η μελέτη εκπονείται για ολόκληρο τον Δήμο βάσει του Ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των ΤΠΣ (ΦΕΚ Β΄ 3545/2021).

Η μελέτη Τ.Π.Σ. είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει, εκτός της κύριας μελέτης χωρικού σχεδιασμού, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων από την κύρια μελέτη χωρικών προτάσεων και τη Μελέτη εκτίμησης γεωλογικών κινδύνων και γεωλογικής καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών καθώς και τη διερεύνηση αναγκαιότητας εκπόνησης υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης λόγω ενδεχόμενης παρουσίας υδατορευμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές. Το Τ.Π.Σ. καθορίζει μέσω κατευθύνσεων και ρυθμίσεων το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου, τις ζώνες χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης , τα μεγέθη ανάπτυξης, τη γενική πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, τις βασικές περιβαλλοντικές και τεχνικές υποδομές και το πλαίσιο για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το Τ.Π.Σ. είναι έργο ζωτικής σημασίας και άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο, ο οποίος στερείται πολεοδομικού σχεδιασμού α’ επιπέδου, καθώς θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων του και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμιών του.

Αναμένεται η υποβολή της Α’ Φάσης του Τ.Π.Σ., η Α΄ Φάση της Σ.Μ.Π.Ε. και η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.