ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ
1 93

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Φράγμα Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η Mελέτη αναφέρεται στον περιβαλλοντικό προέλεγχο που προβλέπεται για σχέδια που καθορίζουν τα χρήση γης σε μία περιοχή σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την §1 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β΄/5-9-2006).
Το εν λόγω τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο αφορά στο σχεδιασμό του χώρου 31 στρεμμάτων περίπου, με σκοπό την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου του Δήμου Θέρμης.
Στόχος της μελέτης είναι η συμβολή της στην υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών θεωρήσεων και παραμέτρων στην προετοιμασία και υιοθέτηση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα,

Η Mελέτη, υπογραμμίζοντας σε στρατηγικό επίπεδο τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, συμβάλλει θετικά στη διαφάνεια, στην αξιοπιστία και στην ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα ακολουθηθεί, στο μέλλον, από κάθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί για τα επιμέρους έργα.
Χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» των προτεινόμενων έργων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου.