Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.

Home/Tag:Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Έγκριση καταστατικού του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.) 28/12/2016

Έγκριση καταστατικού του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.) 28/12/2016 Με την απόφαση Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.16 εγκρίθηκε το καταστατικό του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.). Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο