Πλαταιές

Home/Tag:Πλαταιές

Παράδοση Β2′ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών

Παράδοση Β2′ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών 21/7/2015 Στις 21-7-2015 παραδόθηκε το Β2′ Στάδιο της μελέτης με τίτλο: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πλαταιών (Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θήβας)» και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αναμένεται η έγκριση του Β2′ Σταδίου της μελέτης και η δημοσίευση της σε ΦΕΚ.

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών 13/6/2013 Το Α΄ Στάδιο της μελέτης παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 13-6-2013. Το Ά Στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την αξιολόγηση των δεδομένων, τη διάγνωση των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών. Με βάση τα προγραμματικά μεγέθη που επιλέγονται και τις προτάσεις για τη χωροταξική οργάνωση, αναπτύσσονται αναπτυξιακά σενάρια και παρατίθεται η

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Πλαταιών

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Πλαταιών 28/12/2012 Στις 28/12/2012 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Θηβαίων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών (Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων)’’. Με την παρούσα μελέτη, εξετάζεται η Δημοτική Ενότητα Πλαταιών, η οποία σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), αποτελεί τμήμα