Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας Νομού Καρδίτσας

Home/Nέα/Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας Νομού Καρδίτσας

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας Νομού Καρδίτσας
7/8/2013

Στις 07/08/2013 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας μας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ’’Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Ανατ. Αργιθέας Νομού Καρδίτσας’’.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην πρώην «Καποδιστριακή» Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας που σήμερα ονομάζεται Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας και ανήκει στον Δήμο Αργιθέας σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση, ( πρόγραμμα Καλλικράτης). Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (Κωδικός πράξης ΟΠΣ 270922).
Το Ά Στάδιο της μελέτης που εκπονείται στην παρούσα φάση, περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την αξιολόγηση των δεδομένων, τη διάγνωση των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών. Επίσης, με βάση τα προγραμματικά μεγέθη που επιλέγονται και τις προτάσεις για τη χωροταξική οργάνωση, αναπτύσσονται αναπτυξιακά σενάρια και παρατίθεται η προκαταρκτική πρόταση χωρικής οργάνωσης που προτείνει τις βασικές ζώνες χρήσεων γης ολόκληρης της εδαφικής επικράτειας του Δήμου.