Σχεδιασμός και υλοποίηση κτιριακών έργων

Home/Σχεδιασμός και υλοποίηση κτιριακών έργων

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων και μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή: καθορισμός των λειτουργιών του κτιρίου, σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος, προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εναλλακτικές λύσεις, οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, επίβλεψη κατασκευής. Βασική αρχή της εταιρείας μας κατά τον σχεδιασμό ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η ανάλυση των αναγκών των χρηστών του και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες. Επιδιώκεται η πλήρης ένταξή του στο φυσικό ή σε τυχόν ευαίσθητο ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ. ύπαρξη διατηρητέων), καθώς και ο σεβασμός και η ευαισθησία ως προς τους τελικούς χρήστες του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες προσπέλασης και άνεσης σε άτομα μειωμένης κινητικότητας. Κάθε κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης και της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών, πάντα σε συνάρτηση με την οικονομία της κατασκευής χωρίς υποβάθμιση της τελικής ποιότητας!

Στον τομέα των Αρχιτεκτονικών μελετών (κατηγορία 06) και των Ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών (κατηγορία 07) η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες κτιρίων & συγκροτημάτων, μελέτες ειδικών κτιρίων, μελέτες παρεμβάσεων – συντηρήσεων ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, μελέτες αναπλάσεων – αναβαθμίσεων προστατευόμενων και διατηρητέων συνόλων και ιστορικών οικισμών, μελέτες περιβαλλοντικού σχεδιασμού αστικού και φυσικού τοπίου, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, μελέτες σχεδιασμού αστικών πάρκων. Επίσης η εταιρεία μας συμμετέχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το αρχιτεκτονικό τμήμα της εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο γνωρίζει καλά την κτιριοδομική Νομοθεσία και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ο συντονιστής του τμήματος και οι υπεύθυνοι έργων φροντίζουν ώστε να παρακολουθούν και να τηρούν με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα της κάθε μελέτης. Τέλος, στο τμήμα υπάρχει συνεχής εκπαίδευση τόσο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των μελετών, όσο και στη χρήση σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων για την άρτια εκπόνηση των μελετών.

Συντονιστής του τμήματος αρχιτεκτονικών και ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών είναι ο κ. Τζιουβάρας Απόστολος.

Σχετική νομοθεσία

 • Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ): Ν.4067/2012 με αναθεώρηση: Ν.4122/13
 • Οικισμοί <2000 κατοίκων: Ν.4067/12
 • Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989)
 • Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 380/Δ/1997)
 • Κανονισμός Πυροπροστασίας (ΠΔ 71/1988)
 • Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 407/Β/2010)
 • Αυθαίρετα: Ν.4178/13
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Ν.4122/2013 & Ν.4409/16
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

  Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων και μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.
  Όσον αφορά στο σχεδιασμό των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (κατηγορία 9) εκπονούμε μελέτες για:

 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Ανακαινίσεις κτιρίων
 • Μελέτες Εφαρμογής Κτιριακών Έργων
 • Προμελέτες, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής ΗΜ Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομής
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
 • Ειδικότερα εκπονούνται:

 • Μελέτες θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ
 • Μελέτες για εγκαταστάσεις θέρμανσης
 • Μελέτες για εγκαταστάσεις κλιματισμού – εξαερισμού
 • Μελέτες για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
 • Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
 • Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων
 • Μελέτες πυρασφάλειας – ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτες ανελκυστήρων/ανυψωτικών συστημάτων
 • Μελέτες αντικεραυνικής προστασίας
 • Ειδικές θερμοϋδραυλικές μελέτες (δίκτυα νερού, ατμού, συμπυκνωμάτων, αερίων, πεπιεσμένου αέρα)
 • Ειδικές μελέτες φωτοτεχνίας

  Στον τομέα των Ενεργειακών μελετών εκπονούμε:

 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτιριακά Συγκροτήματα
 • Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων
 • Μελέτες Θερμοηλεκτρικές
 • Μελέτες ανάπτυξης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, ηλιακών συστημάτων, αιολικών πάρκων
 • Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών της Εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό μηχανικών, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό ΗΜ εγκαταστάσεων, το οποίο γνωρίζει άριστα τη σχετική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.
  Συντονιστής του τμήματος Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών και Ενεργειακών μελετών είναι ο κ. Μερτζάνης Σταύρος.

  Στατικές Μελέτες

  ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στον τομέα των κτιριακών έργων και των έργων υποδομής και μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.
  Όσον αφορά στον στατικό σχεδιασμό και έλεγχο μελετών (κατηγορία 8), παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή:
  – Ανάλυση, διαστασιολόγηση και αντισεισμικό σχεδιασμό κτιριακών έργων
  – Μελέτη ειδικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  – Μελέτη ειδικών θεμελιώσεων
  – Έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών και επισκευές από σεισμούς, πυρκαγιές, κ.λπ.
  – Επισκευές και ενίσχυση διατηρητέων κτιρίων
  – Μελέτες γεφυρών και λοιπών τεχνικών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα
  – Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Στατικών Εργασιών (Τεχνικών Έργων, Έργων Γεφυροποιίας, Κτιριακών Έργων, Υδραυλικών Έργων)
  Το στατικό τμήμα της Εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό πολιτικών μηχανικών στο σύνολό τους, με εξειδίκευση στον αντισεισμικό σχεδιασμό τεχνικών έργων, το οποίο γνωρίζει καλά την κτιριοδομική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, Κανονισμός Επεμβάσεων, Ευρωκώδικες, DIN-Fachberichte κ.λ.π.) και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα.

  Συντονιστής του τμήματος στατικών μελετών είναι ο κ. Στρακαλής Ζαφείριος.

  Σχετική νομοθεσία

 • Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ): Ν.4067/2012 με αναθεώρηση: Ν.4122/13
 • Οικισμοί <2000 κατοίκων: Ν.4067/12
 • Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989)
 • Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 380/Δ/1997)
 • Κανονισμός Πυροπροστασίας (ΠΔ 71/1988)
 • Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 407/Β/2010)
 • Αυθαίρετα: Ν.4178/13
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Ν.4122/2013 & Ν.4409/16
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κτιριακών έργων

  Η ΓΑΙΑ ΑΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση κτιριακών έργων και μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως το σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

  Αντικείμενο μας αποτελούν οι κατασκευές κατοικιών σύγχρονου design και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης γραφειακών χώρων και βιομηχανικών κτηρίων. Ακολουθώντας τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και εφαρμόζοντας εναλλακτικές πρακτικές, φιλικότερες προς το περιβάλλον, καταθέτουμε προτάσεις μοναδικές για κάθε πελάτη, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του και συνώνυμες με την εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος.

  Αρχή της εταιρείας μας αποτελεί ο καθετοποιημένος σχεδιασμός πριν λάβει χώρα οτιδήποτε στο εργοτάξιο. Οι διαφορετικές ειδικότητες μηχανικών που απαρτίζουν την εταιρεία μας λειτουργούν ομαδικά, υιοθετώντας διακριτούς ρόλους και ακολουθώντας μια ενιαία στρατηγική.

  Στόχος της εταιρείας μας είναι να ικανοποιηθεί και ο πιο απαιτητικός πελάτης ο οποίος αναζητά την υψηλή ποιότητα, τόσο σε επίπεδο design, όσο και σε επίπεδο υλικών, εφαρμογών και εναλλακτικών πρακτικών βιοκλιματικού σχεδιασμού, οι οποίες διαφοροποιούν τον μέχρι σήμερα συμβατικό τρόπο σκέψης.

  Στα παραπάνω πλαίσια, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία, η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εξασφαλίζει ολοκληρωμένη λύση στις εξής υποστηρικτικές υπηρεσίες στον κτιριακό τομέα:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες & σύγχρονες προτάσεις διακόσμησης.
 • Κτιριακές μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές).
 • Οικοδομικές άδειες.
 • Μελέτη και επίβλεψη έργων.
 • Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων.
 • Άδειες λειτουργίας.
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες.
 • Μελέτες σχεδιασμού τοπίου.
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων – Βεβαίωση μηχανικού – Έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας κτιρίου – Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.