Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στην Θεσσαλονίκη στα γραφεία της εταιρείας ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 95 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

α. Υποβολή και Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
β. Διανομή ή μη μερίσματος για τη χρήση 2018.
γ. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ., του λογιστή και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
δ. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2019.
ε. Έγκριση από τη Γ.Σ. των πράξεων του Δ.Σ.
στ. Τροποποίηση καταστατικού για εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών
ζ. Τροποποίηση καταστατικού για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων
η. Λοιπά θέματα

Εάν κατά την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν συγκεντρωθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, θα συνέλθει επαναληπτική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2019