Πολεοδομικές Μελέτες

Home/Πολεοδομικές Μελέτες

Πολεοδομικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, με μακρά παράδοση και εμπειρία στις πολεοδομικές μελέτες, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός εξειδικεύει και εφαρμόζει τις κατευθύνσεις των υπερκείμενων βαθμίδων σχεδιασμού, δηλαδή, των χωροταξικών σχεδίων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης). Με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης καθορίζονται τα νέα οικοδομικά τετράγωνα, με τις διαστάσεις και τις χρήσεις τους, ενώ προτείνεται ο πολεοδομικός κανονισμός για τη δόμηση των οικοδομήσιμων χώρων. Επίσης, διασφαλίζονται οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Η πολεοδομική μελέτη ρυθμίζει και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής, ενώ προτείνει τα απαραίτητα νέα έργα υποδομών που πρέπει να υλοποιηθούν για ένα βιώσιμο και ποιοτικό αστικό περιβάλλον.
Οι πολεοδομικές μελέτες (κατηγορία 02) αφορούν κατά κύριο λόγο σε:
-πολεοδομήσεις επεκτάσεων και αναθεωρήσεων σχεδίων πόλεων,
-πολεοδομήσεις περιοχών παραθεριστικής κατοικίας,
-πολεοδομήσεις παραδοσιακών οικισμών,
-πολεοδομήσεις βιοτεχνικών πάρκων και βιομηχανικών περιοχών,
-πολεοδομήσεις περιοχών οικοδομικών συνεταιρισμών και αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών.

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της εταιρίας και της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, η εξέλιξη του τμήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
1) Συγκεκριμένα, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Γενικών Πολεοδομικών και Χωροταξικών Σχεδίων με νέες προδιαγραφές σε Δήμους της Αλβανίας και πρόσφατα ολοκλήρωσε το έργο επιτυχώς. Οι μελέτες αυτές, αποτελούν πιλοτικό έργο στην Αλβανία και θα αποτελέσουν πρότυπο-οδηγό για παρόμοια έργα που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, η εταιρία μας συνεχίζει να αποτελεί Σύμβουλο του Υπουργείου Πολεοδομικής Ανάπτυξης της Αλβανίας σε ζητήματα Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.
2) Η εταιρία μας συμμετέχει διαρκώς σε διαγωνισμούς που αφορούν την εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων & Χωροταξικών Σχεδίων στην ευρύτερη Βαλκανική επικράτεια.
3) Η εταιρία μας ολοκλήρωσε πρόσφατα τη Πολεοδομική Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, τη Πολεοδομική Μελέτη του Δήμου Μενηίδος και το Β1 στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης του Δήμου Θερμαϊκού παραλαμβάνοντας κατά τη διαδικασία των αναρτήσεων και δημοσίων διαβουλεύσεων των μελετών ένα ελάχιστο ποσοστό ενστάσεων πολιτών επί των προτάσεων, γεγονός που αποδεικνύει και εμπράκτως την υψηλή ποιότητα εργασιών και μελετών της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
3) Η εταιρία μας και τα στελέχη της παραμένουν διαρκώς ενημερωμένα για τις τελευταίες τάσεις σχεδιασμού σε αυτούς τους τομείς, σχεδιάζοντας πρωτίστως με γνώμονα την εκάστοτε τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ανάδειξη της κάθε περιοχής με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, κάνοντάς την πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία και με επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο σε τομείς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των μελετών που εκπονεί.
Οι μελέτες πολεοδόμησης συνοδεύονται από υποστηρικτικές μελέτες, οι οποίες συνήθως αφορούν σε υδραυλικές μελέτες για την οριοθέτηση των ρεμάτων, καθώς και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, με την οποία εξετάζεται και τεκμηριώνεται η οικιστική καταλληλότητα της περιοχής. Επίσης, απαιτείται άριστη συνεργασία με υπηρεσίες (π.χ. με το οικείο δασαρχείο για την έκδοση της αναγκαίας πράξης χαρακτηρισμού, με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες κ.λπ.) και με το Δήμο για λογαριασμό του οποίου εκπονείται η μελέτη, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχή ολοκλήρωση και την εφαρμογή αυτών των μελετών.
Το πολεοδομικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο διαθέτει βαθιά επιστημονική γνώση, είναι ενήμερο για την πολεοδομική νομοθεσία και την ορθή ερμηνεία της, και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο πολεοδομικό τμήμα υπάρχει υποστήριξη από έμπειρους νομικούς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον πολεοδομικό σχεδιασμό, και ερμηνεύουν αποτελεσματικά την περίπλοκη πολεοδομική νομοθεσία, τις αποφάσεις και εγκυκλίους της Διοίκησης και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η άριστη και συνεχής συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, επιβλέποντες, αλλά και με την τοπική κοινωνία, με στόχο το τελικό ποιοτικό αποτέλεσμα της μελέτης να είναι κοινά αποδεκτό.
Συντονιστής πολεοδομικών μελετών είναι ο Δρ. Οικονόμου Ευστάθιος και αναπληρώτρια συντονίστρια κ. Καλκοπούλου Κορνηλία.