ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
1 94

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Ταγαράδες, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η Mελέτη αναφέρεται στον περιβαλλοντικό προέλεγχο που προβλέπεται για σχέδια που καθορίζουν τα χρήση γης σε μία περιοχή σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την §1 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β΄/5-9-2006).
Το εν λόγω τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο αφορά στο σχεδιασμό του χώρου 12,5 περίπου στρεμμάτων των με αριθ. 472α και 454β αγροτεμαχίων της διανομής αγροκτήματος Ταγαράδων του Υπουργείου Γεωργίας, με σκοπό την κατασκευή πολιτιστικού κέντρου, καθώς και χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ στην εν λόγω έκταση θα ενταχθεί και υφιστάμενο νηπιαγωγείο. Η ιδιαιτερότητα του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σχετίζεται με την ύπαρξη των κοιμητηρίων του οικισμού των Ταγαράδων σε απόσταση 50 μέτρων νότια του χώρου υλοποίησης των προαναφερθέντων προτάσεων.
Στόχος της μελέτης είναι η συμβολή της στην υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών θεωρήσεων και παραμέτρων στην προετοιμασία και υιοθέτηση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα,

Η Mελέτη, υπογραμμίζοντας σε στρατηγικό επίπεδο τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, συμβάλλει θετικά στη διαφάνεια, στην αξιοπιστία και στην ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα ακολουθηθεί, στο μέλλον, από κάθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί για τα επιμέρους έργα.
Χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» των προτεινόμενων έργων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου.