Παράδοση Β1΄ Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας

Home/Nέα/Παράδοση Β1΄ Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας

Παράδοση Β1΄ Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας
8/3/2013

Το Β1΄ Στάδιο της μελέτης παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 8-3-2013.
Στόχος της παρούσας πολεοδομικής μελέτης είναι να υλοποιήσει τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., οι οποίες αφορούν στη χωροθέτηση των χρήσεων γης και στην κυκλοφοριακή οργάνωση και διευθέτηση της περιοχής μελέτης. Ταυτόχρονα, θα προταθούν όροι δόμησης για την περιοχή μελέτης, οι οποίοι θα διασφαλίσουν ένα ποιοτικό αστικό περιβάλλον και θα είναι σε συμφωνία με τους εγκεκριμένους μέσους συντελεστές δόμησης, οι οποίοι ισχύουν σήμερα, μετά την έγκριση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μετά τον έλεγχο της μελέτης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση της μελέτης ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.