Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ωραιοκάστρο

Home/Nέα/Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ωραιοκάστρο

Παράδοση Β1ʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ωραιοκάστρου
4/5/2015

Ολοκληρώθηκε το Β1΄ στάδιο της μελέτης Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.
Η μελέτη Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.
Το Β1΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 4-5-2015 και αναμένεται έλεγχος από το Δήμο προκειμένου να σταλθεί στους φορείς για γνωμοδότηση. Μετά και την εκπόνηση (έπειτα από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) και έγκριση του Β2΄ Σταδίου, η μελέτη Γ.Π.Σ. και οι συνοδευτικές σε αυτή μελέτες (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), θα σταλθούν στο Υπουργείο Π.ΕΝ. για έλεγχο και τελική έγκριση.
Το Γ.Π.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, στο οποίο θα κατατεθεί η μελέτη συνοδευόμενη από εισήγηση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης.