Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών

Home/Nέα/Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών
13/6/2013

Το Α΄ Στάδιο της μελέτης παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 13-6-2013.
Το Ά Στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την αξιολόγηση των δεδομένων, τη διάγνωση των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών. Με βάση τα προγραμματικά μεγέθη που επιλέγονται και τις προτάσεις για τη χωροταξική οργάνωση, αναπτύσσονται αναπτυξιακά σενάρια και παρατίθεται η προκαταρκτική πρόταση χωρικής οργάνωσης που προτείνει τις βασικές ζώνες χρήσεων γης ολόκληρης της εδαφικής επικράτειας του Δήμου.