Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχίαλου

Home/Nέα/Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχίαλου

Παράδοση Αʼ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχίαλου
9/5/2013

Το Α΄ Στάδιο της μελέτης παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 9-5-2013.
Το Ά Στάδιο της μελέτης περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την αξιολόγηση των δεδομένων, τη διάγνωση των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών. Με βάση τα προγραμματικά μεγέθη που επιλέγονται και τις προτάσεις για τη χωροταξική οργάνωση, αναπτύσσονται αναπτυξιακά σενάρια και παρατίθεται η προκαταρκτική πρόταση χωρικής οργάνωσης που προτείνει τις βασικές ζώνες χρήσεων γης ολόκληρης της εδαφικής επικράτειας του Δήμου.