Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου

Home/Nέα/Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου
4/11/2016

Εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στις 4-11-2016 (ΦΕΚ 236 ΑΑΠ), το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, του Δήμου Βόλου.

Η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου εκπονήθηκε σε δύο στάδια, το Α΄ και το Β΄. Το Β΄ Στάδιο εκπονήθηκε σε δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.

Το τελικό Β2΄ Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 2-12-2015 με την παραλαβή του Β2΄ Σταδίου από το Δ.Σ. Δήμου Βόλο (αρ.827/2015 απόφαση).

Ακολούθησε αποστολή του Β2΄ Σταδίου του Γ.Π.Σ. και των συνοδευτικών σε αυτό μελετών, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για έγκριση.

Στις 17-8-2016 η μελέτη του Γ.Π.Σ. εξετάστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων το οποίο και γνωμοδότησε θετικά. Ακολούθησαν οι διαδικασίες διαβουλεύσεων – εγκρίσεων των συνοδευτικών στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο μελετών (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας).

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4-11-2016 (ΦΕΚ 236ΑΑΠ) με θέμα: «Έγκριση μελέτης ‘Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Αγχιάλου, του Δήμου Βόλου’».

Οι χωροταξικές μελέτες ΣΧΟΟΑΠ μεταξύ άλλων ρυθμίζουν θέματα χρήσεων γης εντός και εκτός των οικισμών, προβλέπουν οικιστικές και λοιπές επεκτάσεις σε οικισμούς και πόλεις, προτείνουν νέους Συντελεστές Δόμησης και Αρτιότητες γηπέδων, ορίζουν περιοχές για την εκπόνηση Ειδικότερων Μελετών, ορίζουν έργα υποδομής, κτλ.

Ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, στοχεύουν στην ένταξη του ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον με σκοπό την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξή της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας αναφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε με βασικό γνώμονα την καινοτομία, τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής μελέτης, τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς και με κριτήρια ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών, αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.