Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων, Θεσσαλονίκης

Home/Nέα/Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων, Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κουφαλίων, Θεσσαλονίκης
14/11/2016

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Κουφαλίων και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.
Η μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Κουφαλίων εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.
Το τελικό Β2΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 14-11-2016 και στάλθηκε στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για έλεγχο. Παράλληλα θα σταλθούν στο Υπουργείο Π.ΕΝ. και οι συνοδευτικές σε αυτό μελέτες (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), για έλεγχο και τελική έγκριση.
Το Γ.Π.Σ. Δήμου Κουφαλίων εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, στο οποίο θα κατατεθεί η μελέτη συνοδευόμενη από εισήγηση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης