Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ιστιαίας, Νομού Εύβοιας

Home/Nέα/Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ιστιαίας, Νομού Εύβοιας

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ιστιαίας, Νομού Εύβοιας
8/12/2015

Ολοκληρώθηκε το τελικό Β2΄ στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Ιστιαίας, Ν. Εύβοιας και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.

Η μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Ιστιαίας εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο εκπονήθηκε σε δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.

Το τελικό Β2΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 3-9-2015 και παρελήφθη (αυτοδίκαια) από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (αρ.πρωτ.3485/8-12-2015) με θέμα:
«Αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης ‘Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ιστιαίας Ν. Εύβοιας’».

Μετά την από 3-7-2015 (αρ.πρωτ.2377) έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Β1΄ Σταδίου του Γ.Π.Σ. Δήμου Ιστιαίας, εκκρεμεί η έγκριση της συνοδευτικής στο Γ.Π.Σ. Δήμου Ιστιαίας, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η αποστολή του τελικού φακέλου του Γ.Π.Σ. στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Π.Ε. Βιωτίας.

Έπεται η έγκριση της μελέτης από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.