Ολοκλήρωση του Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Θερμαϊκού

Home/Nέα/Ολοκλήρωση του Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Θερμαϊκού

Ολοκλήρωση του Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Θερμαϊκού
22/12/2015

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, της Κτηματογράφησης και της Διαδικασίας Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού, εκπονήθηκε η Πολεοδομική Μελέτη παράλληλα με την Γεωλογική και Υδρολογική Μελέτη υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Η Πολεοδομική Μελέτη του Δήμου Θερμαϊκού εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α΄ και το Β΄ και μετά την ολοκλήρωση του κάθε Σταδίου ακολουθήθηκε η διαδικασία Ανάρτησης της Μελέτης, Υποβολής Ενστάσεων από τους Πολίτες, Εκδίκασης Ενστάσεων και διόρθωσης της μελέτης.
Το Β’ Στάδιο εκπονήθηκε σε δύο υποστάδια, το Β1΄ και το Β2΄.
Το Β1΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 29-5-2015, και ακολούθησε η Ανάρτησή του κατά το διάστημα 22/6/2015 – 17-7-2015 όπου και παρελήφθησαν ενστάσεις Πολιτών. Η διαδικασία εκδίκασης Ενστάσεων και ενημέρωσης των αντίστοιχων διαγραμμάτων της Πολεοδομικής Μελέτης ολοκληρώθηκε στις 22-12-2015.
Έπεται να παραληφθεί το Β1΄ Στάδιο από το Δ.Σ. Δήμου Θερμαϊκού και να δοθεί εντολή έναρξης του Β2΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης, μετά την ολοκλήρωση του οποίου και έπειτα από την έγκριση των συνοδευτικών Γεωλογικών και Υδρολογικών Μελετών, θα ξεκινήσει η μελέτη Πράξης