Ολοκλήρωση Μελέτης – Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Λουτρικών Εγκαταστάσεων Σάρλιτζα

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Ολοκλήρωση Μελέτης – Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Λουτρικών Εγκαταστάσεων Σάρλιτζα

Ολοκλήρωση Μελέτης – Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Λουτρικών Εγκαταστάσεων Σάρλιτζα

 

 

Στις 07.08.2018 υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» και της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η ολοκλήρωση Μελέτης – Έκδοσης Οικοδομικής άδειας των Λουτρικών εγκαταστάσεων Σάρλιτζα.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν συνταχθεί οι απαιτούμενες μελέτες (τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογικές, στατικές) για την έκδοση οικοδομικής άδειας-λουτρικών εγκαταστάσεων Σάρλιτζα, με σκοπό την επαναλειτουργία τους.

 

Το κτίριο, που πρόκειται να λειτουργήσουν εκ νέου οι λουτρικές εγκαταστάσεις, είναι υφιστάμενο και έχει κριθεί διατηρητέο σύμφωνα με τη ΔΠΑ/5468/30-9-1996 Απόφαση (ΦΕΚ 1212/Δ/10-10-1996).

 

Οι εργασίες αποκατάστασης προτάθηκαν με γνώμονα το μνημειακό χαρακτήρα της κατασκευής και με σεβασμό ως προς τη διατήρηση των εξωτερικών όψεών της.

 

Με αυτό ως δεδομένο προχωρήσαμε στην εκπόνηση της μελέτης κατά την οποία προχωρήσαμε σε εκτεταμένες επεμβάσεις στο εσωτερικό του κτιρίου προκειμένου να ικανοποιούνται –στο μέτρο του δυνατού– οι προδιαγραφές που θέτει το ΦΕΚ 603/Β/2018 περί «Καθορισμού τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)».

 

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες, καθώς και η στέγη, παρέμειναν ως έχουν, ενώ οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις είναι οι απολύτως αναγκαίες. Η μελέτη περιλαμβάνει και την αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου μεταξύ του κτιρίου και των υπαίθριων δεξαμενών που θα δεσμευτεί ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας υπαίθριος χώρος ανάπαυσης.

 

Αναφορικά με τη στατική μελέτη, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια της υφιστάμενης κατασκευής, ήταν απαραίτητη η αποτίμηση αυτής. Ως πρώτο βήμα της διαδικασίας ήταν η επί τόπου αυτοψία, η αποτύπωση του φέροντα οργανισμού και η εκπόνηση διερευνητικών εργασιών και εργαστηριακών ελέγχων (πυρηνοληψιών, κρουσιμετρήσεων, ανιχνεύσεων οπλισμών) προκειμένου να διαπιστωθούν οι ιδιότητες των φερόντων μελών και τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων υλικών. Έγινε μελέτη στατικής επάρκειας σε εξειδικευμένο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει αυτού του είδους τις μελέτες (ΚΑΝ.ΕΠ.Ε., ΚΑΔΕΤ) και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε και μελέτη για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου, από την οποία προέκυψε η ανάγκη για την τοποθέτηση μανδυών επί των φερόντων τοιχοποιιών, η ενίσχυση των θόλων και η ενίσχυση των γραμμικών στοιχείων (δοκών, στύλων) που υπάρχουν στον ημιυπαίθριο. Έγιναν κατασκευαστικά σχέδια σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, σχέδια παθολογίας και αποτύπωσης του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού, σχέδια επισκευών και αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών επισκευής και ενίσχυσης, προτείνοντας παράλληλα και τα κατάλληλα υλικά, συμβατά με το είδος των υφιστάμενων υλικών.

 

Αναφορικά με τις Η/Μ μελέτες, οι χώροι των ΗΜ εγκαταστάσεων (α/α: 4), σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στεγαστούν στο υφιστάμενο κτίριο οπότε και προτάθηκε να τοποθετηθούν στη θέση των υφιστάμενων ανοιχτών δεξαμενών, δημιουργώντας τους αντίστοιχους χώρους, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη νομοθεσία που διέπει το οικόπεδο (υπολειπόμενα πολεοδομικά μεγέθη, οικοδομική – ρυμοτομική γραμμή) αλλά και της σύμφωνης γνώμης των Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογιών, αφού πρόκειται για επέκταση κτιρίου.