Ολοκλήρωση επιτυχώς έργου στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία

Home/Nέα/Ολοκλήρωση επιτυχώς έργου στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία

Ολοκλήρωση επιτυχώς έργου στην Αλβανία: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία
1/10/2016

Στις 1-10-2016 πραγματοποιήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του έργου:
«CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA – Lot 5 Drafting General Local Plans for the municipalities of: URA VAJGURORE, POLICAN, SKRAPAR, GJIROKASTER».
Στα πλαίσια αυτού του έργου, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Γενικών Χωροταξικών Σχεδίων με νέες προδιαγραφές σε 5 Δήμους της Αλβανίας. Οι μελέτες αυτές, αποτελούν πιλοτικό έργο στην Αλβανία και θα αποτελέσουν πρότυπο-οδηγό για παρόμοια έργα που θα ακολουθήσουν.
Αντικείμενο των μελετών αυτών είναι η ρύθμιση θεμάτων χρήσεων γης εντός και εκτός των οικισμών, οι οικιστικές και λοιπές επεκτάσεις σε οικισμούς και πόλεις, θα προταθούν νέοι Συντελεστές Δόμησης , Αρτιότητες γηπέδων, και γενικοί – ειδικοί όροι δόμησης, θα οριστούν περιοχές για την εκπόνηση Ειδικότερων Μελετών, θα οριστούν νέα εργα υποδομής, περιοχές για περιβαλλοντική προστασία, περιοχές για ειδική τουριστική ανάπτυξη, κτλ.
Ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, στοχεύουν στην ένταξη του ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον με σκοπό την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξή της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας αναφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε με βασικό γνώμονα την καινοτομία, τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής μελέτης, τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς και με κριτήρια ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών, αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.
Η εκπόνηση μελετών χωροταξικής – πολεοδομικής φύσεως στην Αλβανία και στον Βαλκανικό χώρο αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για την εταιρία μας και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.