Ολοκλήρωση Α’ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μαλεβιζίου

Home/Nέα/Ολοκλήρωση Α’ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μαλεβιζίου

Ολοκλήρωση Α’ Σταδίου Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μαλεβιζίου
10/10/2016

Ολοκληρώθηκε το Α΄ Στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Μαλεβιζίου και η παράλληλα εκπονούμενη Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.

Οι χωροταξικές μελέτες – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια εκπονούνται σε δύο Στάδια, το Α΄ και το Β΄. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.

Για την παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε, στις 16-6-2015, το Α΄ Στάδιο το οποίο αφορά σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε αξιολόγηση δεδομένων και διάγνωση προβλημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών, αλλά και στη διατύπωση αναπτυξιακών σεναρίων και διαμόρφωση της προκαταρκτικής πρότασης που προτείνει βασικές ζώνες χρήσεων γης για την εδαφική επικράτεια του Δήμου. Για το Α΄ Στάδιο της μελέτης αναμένεται η έγκριση και η παραλαβή του από το Δ.Σ. Δήμου Μαλεβιζίου.

Μετά την έγκριση του Α΄ Σταδίου θα δοθεί Εντολή Εκπόνησης του Β1΄Σταδίου του Γ.Π.Σ. και των συνοδευτικών σε αυτό μελετών (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Το Β1΄ Στάδιο, που αποτελεί στάδιο βαρύνουσας σημασίας για τη μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή του θα σταλεί στους φορείς για γνωμοδότηση. Ενώ οι συνοδευτικές σε αυτό μελέτες θα σταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες διαβουλεύσεων και εγκρίσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της χωροταξικής μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Μαλεβιζίου, αυτή θα εγκριθεί από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Π.Ε. Ηρακλείου.