Ολοκλήρωση Α Σταδίου Μελέτης Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Νεάπολης – Συκεών

Home/Nέα/Ολοκλήρωση Α Σταδίου Μελέτης Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Νεάπολης – Συκεών

Ολοκλήρωση Α Σταδίου Μελέτης Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Νεάπολης – Συκεών
5/10/2016

Ολοκληρώθηκε το Α΄ Στάδιο της μελέτης Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δ.Ε. Πεύκων και η παράλληλα εκπονούμενη Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.
Οι χωροταξικές μελέτες – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια εκπονούνται σε δύο Στάδια, το Α΄ και το Β΄. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση μελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.
Για την παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε, στις 5-9-2014, το Α΄ Στάδιο το οποίο αφορά σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε αξιολόγηση δεδομένων και διάγνωση προβλημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών, αλλά και στη διατύπωση αναπτυξιακών σεναρίων και διαμόρφωση της προκαταρκτικής πρότασης που προτείνει βασικές ζώνες χρήσεων γης για την εδαφική επικράτεια του Δήμου. Για το Α΄ Στάδιο της μελέτης αναμένεται η έγκριση και η παραλαβή του από το Δ.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών.
Μετά την έγκριση του Α΄ Σταδίου θα δοθεί Εντολή Εκπόνησης του Β1΄Σταδίου του Γ.Π.Σ. και των συνοδευτικών σε αυτό μελετών (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Το Β1΄ Στάδιο, που αποτελεί στάδιο βαρύνουσας σημασίας για τη μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή του θα σταλεί στους φορείς για γνωμοδότηση, ενώ οι συνοδευτικές σε αυτό μελέτες θα σταλούν στο Υπουργείο Π.ΕΝ. για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες διαβουλεύσεων και εγκρίσεων.
Η μελέτη Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δ.Ε. Πεύκων, εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, στο οποίο θα κατατεθεί η μελέτη συνοδευόμενη από εισήγηση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης.