ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Home/Υδραυλικές Μελέτες/ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
1 460001

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία:  Δ.Δ. Φιλαδελφείου, Δήμος Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης:  Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Αποτύπωση οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ.32, Ο.Τ.33, Ο.Τ.57, Ο.Τ.28, Ο.Τ.34 για καθορισμό και διευθέτηση ρέματος καθώς και διαμόρφωση του χώρου πλατείας Φιλαδελφείου, Δήμος Αρέθουσας, υδραυλική μελέτη ρέματος και στατική μελέτη περιπτέρου και τεχνικού Έργου.
(06/2003 – 07/2004)
Οριστική Υδραυλική Μελέτη
Σκοπός του Έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία του χειμάρρου της υπόψη περιοχής. Πρόκειται για ρέμα εποχιακής, όπου στο παρελθόν δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερα πλημμυρικά επεισόδια. Έτσι γίνεται προσπάθεια διευθέτησης για ένα μήκος 410 μ περίπου εντός οικισμού, η οποία αποσκοπεί στην προστασία της κατοικημένης περιοχής και του χώρου όπου θα δημιουργηθεί νέα πλατεία.
Η διευθέτηση της κοίτης ξεκινά λίγο έξω από τον οικισμό Φιλαδέλφειο και σταματά έπειτα από 410 μ., αφού έχει διαπεράσει όλον τον οικισμό.
Μετά την εύρεση της πλημμυρικής παροχής κατά μήκος του ρέματος ε¬κτι¬μάται η δυνατότητα αποχέτευσής τους από τις διατομές του ρέματος, με βά¬ση τις προτεινόμενες σε αυτές διαμορφώσεις. Αν και η προτεινόμενη κατά μη¬κος κλίση του ρέματος (ιδέ μηκοτομή) δεν είναι πολύ μεγάλη (κατά μ,ό, της τά¬ξης του 1,5 %), εντούτοις εξαιτίας του μεγέθους της πλημμυρικής παροχής (λε¬κάνη με σημαντικό εμβαδό), οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες δεν είναι ευκα¬τα¬φρό¬νητες (της τάξης των 3,5-4,0 m/sec) και έτσι ο κίνδυνος διάβρωσης είναι υ¬παρ¬κτός. Προτείνεται, λοιπόν, από την υδραυλική μελέτη κατ’ αρχήν ο κα¬θα¬ρι¬σμός του ρέματος από όλων των ειδών τα μπάζα και στη συνέχεια η επέν¬δυση τόσο της κοίτης όσο και των πρανών. Στις περισσότερες θέσεις η επέν¬δυ¬ση γίνεται με συρματόπλεκτα κιβώτια εκτός από την περιοχή του κιβω¬τι¬οει-δούς οχετού που κατασκευάζεται από Ο/Σ.
Τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του νέου τεχνικού προτείνεται διαμόρφωση υδραυλικού στομίου με 4 πτερυγότοιχους αντεπιστροφής και πλάκα αμμοσυλλέκτη από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,50 μ. Στην είσοδο του οχετού η πλάκα αμμοσυλλέκτη έχει αξονικά μήκος 8,50 μ ενώ στην έξοδο 6,00 μ περίπου. Οι 4 πτερυγότοιχοι δε συνδέονται μονολιθικά με το τεχνικό αλλά σκυροδετούνται σε μεταγενέστερη φάση, έχουν σταθερό ύψος λόγω του εντόνου αναγλύφου της περιοχής με ύψη πάνω από την πλάκα αμμοσυλλέκτη 3,50 μ. Ανάντι της πλάκας εισόδου και κατάντι της πλάκας εξόδου τοποθετούνται χαλινοί διατομής 40/100, ώστε να μην είναι δυνατή η υποσκαφή του νέου τεχνικού από τη διαβρωτική ικανότητα του χειμάρρου. Για την εξασφάλιση ομαλής ροής στο υπό μελέτη ρέμα και την ορθότερη εφαρμογή της νέας ερυθράς με έμφαση στα νέα τεχνικά, προτείνεται η δημιουργία ενός αναβαθμού ύψους 1,00 μ στην έξοδο του υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού και στη συνέχεια μια λεκάνη ηρεμίας μήκους l=10,00 μ για τη συγκράτηση των φερτών υλικών.Το Έργο κατασκευάστηκε από τη Δ.Τ.Υ./Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.
Προϋπολογισμός Έργου:
262.000,00 €