ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Home/Υδραυλικές Μελέτες/ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
1 47001

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Οικισμός Ανοιξιάς, Δ.Δ. Φιλαδελφείου, Δήμος Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Αποτύπωση παρόχθιων οικοδομικών τετραγώνων και ρέματος Ανοιξιάς, Δήμος Αρέθουσας, για τη διευθέτηση και τη διαμόρφωση των περιμετρικών κοινόχρηστων εκτάσεων, διαμόρφωση πλατείας – αμφιθέατρο, υδραυλική μελέτη ρέματος και στατική μελέτη κιβωτοειδούς οχετού.
(06/2003 -06/2005)
Οριστική Υδραυλική Μελέτη

Σκοπός του Έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία του χειμάρρου της υπόψη περιοχής. Πρόκειται για ρέμα εποχιακής, όπου στο παρελθόν δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερα πλημμυρικά επεισόδια. Έτσι γίνεται προσπάθεια διευθέτησης για ένα μήκος 320 μ περίπου στα ανάντι του υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού από Ο/Σ και 290 μ περίπου στα κατάντι αυτού, η οποία αποσκοπεί κυρίως στην προστασία της κατοικημένης περιοχής.
Η διευθέτηση της κοίτης ξεκινά λίγο έξω από τον οικισμό Ανοιξιάς και σταματά έπειτα από 800 μ., αφού έχει διαπεράσει όλον τον οικισμό. Υπολογίζονται οι μέγιστες πλημμυρικές παροχές, ο προσδιορισμός των οποίων, γίνεται με βάση την ορθολογική μέθοδο και κατάλληλα επιλεγμένη τιμή έντασης βροχόπτωσης.
Μετά την εύρεση της πλημμυρικής παροχής κατά μήκος του ρέματος εκτιμάται η δυνατότητα αποχέτευσής τους από τις διατομές του ρέματος, με βάση τις προτεινόμενες σε αυτές διαμορφώσεις. Επειδή η προτεινόμενη κατά μήκος κλίση του ρέματος (ιδέ μηκοτομή) δεν είναι μικρή (κατά μ.ό. της τάξης του 3%) και εξ αιτίας του σχετικά μικρού πλάτους των διατομών του ρέματος, οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες δεν είναι ευκαταφρόνητες (της τάξης των 4-5 m/sec) και έτσι ο κίνδυνος διάβρωσης είναι υπαρκτός. Προτείνεται, λοιπόν, από την υδραυλική μελέτη κατ’ αρχήν ο καθαρισμός του ρέματος από όλων των ειδών τα μπάζα καιστη συνέχεια η επένδυση τόσο της κοίτης όσο και των πρανών. Στις περισσότερες θέσεις η επένδυση γίνεται με συρματόπλεκτα κιβώτια εκτός από την περιοχή του νέου κιβωτιοειδούς οχετού και της νέας ιρλανδικής διάβασης που κατασκευάζονται από Ο/Σ .
Ο νέος προτεινόμενος κιβωτιοειδής οχετός βρίσκεται στα κατάντι του υφιστάμενου οχετού και χωρίζεται από αυτόν με αρμό 5 εκ. Κατασκευάζεται 1,00 μ χαμηλότερα από τον υφιστάμενο, έτσι ώστε από τη μία να έχει την απαιτούμενη παροχετευτικότητα αλλά από την άλλη να μπορεί να ανακατασκευαστεί από επάνω του ο κοινοτικός δρόμος ο οποίος υπάρχει εκεί σήμερα με μια μικρή υπερύψωση της ερυθράς ώστε να εξυπηρετούνται οι πλησιέστερες κατοικίες απρόσκοπτα και χωρίς λειτουργικό πρόβλημα. Το Έργο κατασκευάστηκε από τη Δ.Τ.Υ./ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.
Προϋπολογισμός Έργου:
445.000,00 €