ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: “Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου″

Home/Nέα/ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: “Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου″

Στις 20.09.2022 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ της σύμπραξης γραφείων “ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» – «DELCO ΕΠΕ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ” και του Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου». Η μελέτη εκπονείται για ολόκληρο τον Δήμο βάσει του Ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των ΤΠΣ (ΦΕΚ Β΄ 3545/2021).

Η μελέτη Τ.Π.Σ. είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει, εκτός της κύριας μελέτης χωρικού σχεδιασμού, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων από την κύρια μελέτη χωρικών προτάσεων και τη Μελέτη εκτίμησης γεωλογικών κινδύνων και γεωλογικής καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών καθώς και τη διερεύνηση αναγκαιότητας εκπόνησης υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης λόγω ενδεχόμενης παρουσίας υδατορευμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές. Το Τ.Π.Σ. καθορίζει μέσω κατευθύνσεων και ρυθμίσεων το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου, τις ζώνες χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης , τα μεγέθη ανάπτυξης, τη γενική πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, τις βασικές περιβαλλοντικές και τεχνικές υποδομές και το πλαίσιο για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το Τ.Π.Σ. είναι έργο ζωτικής σημασίας και άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο, ο οποίος στερείται πολεοδομικού σχεδιασμού α’ επιπέδου, καθώς θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων του και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμιών του.

Αναμένεται η υποβολή της Α’ Φάσης του Τ.Π.Σ., η Α΄ Φάση της Σ.Μ.Π.Ε. και η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.