ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ
A6 new

Έργο Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων

Πελάτης: Δήμος Νεάπολης – Συκεών

Τοποθεσία: Δήμος  Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η Mελέτη αφορά στην αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλήν της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων.

Ολοκληρώθηκε το Α΄ Στάδιο της μελέτης Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δ.Ε. Πεύκων και η παράλληλα εκπονούμενη Mελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.

Οι χωροταξικές μελέτες – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια εκπονούνται σε δύο Στάδια, το Α΄ και το Β΄. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση της Mελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.

Για την παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε, στις 5-9-2014, το Α΄ Στάδιο το οποίο αφορά σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε αξιολόγηση δεδομένων και διάγνωση προβλημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών, αλλά και στη διατύπωση αναπτυξιακών σεναρίων και διαμόρφωση της προκαταρκτικής πρότασης που προτείνει βασικές ζώνες χρήσεων γης για την εδαφική επικράτεια του Δήμου. Για το Α΄ Στάδιο της μελέτης αναμένεται η έγκριση και η παραλαβή του από το Δ.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Μετά την έγκριση του Α΄ Σταδίου θα δοθεί Εντολή Εκπόνησης του Β1΄Σταδίου του Γ.Π.Σ. και των συνοδευτικών σε αυτό μελετών (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Το Β1΄ Στάδιο, που αποτελεί στάδιο βαρύνουσας σημασίας για την Mελέτη, μετά την ολοκλήρωσή του θα σταλεί στους φορείς για γνωμοδότηση, ενώ οι συνοδευτικές σε αυτό μελέτες θα σταλούν στο Υπουργείο Π.ΕΝ. για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες διαβουλεύσεων και εγκρίσεων.

Η Mελέτη Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δ.Ε. Πεύκων, εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, στο οποίο θα κατατεθεί η Mελέτη συνοδευόμενη από εισήγηση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης.

Από την άποψη του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού για την περιοχή μελέτης αποτελεί το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 218Β΄/6.2.2004). Επιπλέον, oι Δήμοι Νεάπολης και Συκεών λειτουργικά και θεσμικά εντάσσονται στη χωρική ενότητα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, για την οποία ισχύει το «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ148Α΄/6-9-1985).

Στην περιοχή μελέτης το μεγαλύτερο ποσοστό (53,15%) της εξωαστικής περιοχής καλύπτεται από δασικές εκτάσεις και συγκεκριμένα το Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ – Σου) που αποτελεί σημαντικό φυσικό πόρο του Δήμου. Όλοι οι οικισμοί του Δήμου λειτουργούν ως υποδοχείς πρώτης κατοικίας. Η ζήτηση της κατοικίας ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα να έχει ήδη δομηθεί το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του Δήμου. Ο πληθυσμός του Δήμου σημειώνει κινητικότητα (έτσι παρουσιάζεται αύξηση στην Δ.Ε. Συκεών, σταθερότητα στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου, μείωση στη Δ.Ε. Νεάπολης). Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι αρκετά ψηλό με μεγαλύτερες τιμές στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της περιοχής μελέτης κινείται στα επίπεδα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού να συγκεντρώνεται στη Νεάπολη, όπου σημειώνεται και το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Η πλειονότητα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής σχετίζονται άμεσα με τη συνολική προοπτική και εξέλιξη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.