Μελέτη τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”

Home/Nέα/Μελέτη τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”

Μελέτη τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
24/9/2013

Στις 24-9-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών) Κωδ. Αναφοράς 4568» μεταξύ της εταιρείας μας και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.