ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Αρχιτεκτονικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Με την υπ’ αριθμ.6615/20-8-2013 σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και της «ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών» ανατέθηκε στην «ΓΑΙΑ ΑΕ Μελετών» η εκπόνηση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με εργοδότη το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Με την παραπάνω σύμβαση η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του παραπάνω Έργου.

Αντικείμενο και στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τις λειτουργικές και ενεργειακές ανάγκες των δύο κτιρίων που δεν καλύπτονται σήμερα, και να ενσωματώσει στην αρχιτεκτονική λύση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού με τέτοιο τρόπο που αυτές δεν θα αλλοιώσουν την αρχική σύνθεση, ιδέα και μορφή τους.
Αφετηρία και δέσμευση των προτεινόμενων παρεμβάσεων υπήρξαν τα αποτελέσματα – προτάσεις των ενεργειακών μελετών του Πολυτεχνείου Κρήτης του 2009 για το κάθε ένα από τα δύο κτίρια, η πλήρης συμμόρφωση με τις προβλέψεις των προμελετών καθώς και με τις απαιτήσεις του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με βασικό σκοπό την εκπλήρωση των δεικτών ένταξης στο πρόγραμμα (μείωση των ρύπων CO2, μείωση ετήσιας κατανάλωσης kWh των δύο κτιρίων) και φυσικά εντός του διατιθέμενου προϋπολογισμού του Έργου.
Τα παραπάνω θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση του ρόλου του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς πέρα από την ενίσχυση των υποδομών του, θα θέσει ένα πρότυπο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων της πόλης αφού θα υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης των νέων τεχνολογιών.
Με το με αριθμ. πρωτ. 6669/19-12-2013 έγγραφο της  Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού & αρχιτεκτονικών μελετών / τμήμα μελετών Δημοτικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων που μας κοινοποιήθηκε, ορίστηκε σαν ημερομηνία έναρξης εργασιών η 19-12-2013 και δόθηκε εντολή για την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και των Προμετρήσεων του Έργου. H μελέτη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 31/03/2014