Μελέτη για την ανάπλαση κεντρικών οδών της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Μελέτη για την ανάπλαση κεντρικών οδών της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Μελέτη για την ανάπλαση κεντρικών οδών της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

 

Στις 24.10.2022 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» η σύμβαση της μελέτης του θέματος. Η μελέτη περιλαμβάνει την Ειδική Αρχιτεκτονική και την Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής για την Ανάπλαση κεντρικών οδών της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

Το τμήμα των κεντρικών οδών του Δήμου Ωραιοκάστρου που πρόκειται να αναπλαστεί έχει έκταση περίπου 3,5 χιλιόμετρα. 

 

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ειδικών αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών οδοφωτισμού σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

 

Αντικείμενο της μελέτης θα είναι η ανάπλαση των επιμέρους παραπάνω περιοχών σε συνδυασμό με τη λειτουργική και αισθητική ενοποίησή τους. Οι στόχοι της μελέτης είναι: 

 

  • Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση με απώτερο στόχο την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του τόπου και του εμπορικού κέντρου που διαμορφώνεται στην περιοχή. 
  • Η απόκτηση ταυτότητας. 
  • Η επανασύνδεση της περιοχής με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που την περιβάλλει (φύση) και η επαναφορά του φυσικού στοιχείου στο δημόσιο χώρο. 
  • Η οργάνωση στάθμευσης. 
  • Η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες, το οποίο θα αναδειχθεί σε κέντρο της κοινωνικής ζωής του τόπου. 
  • Η σύνδεση του κοινόχρηστου χώρου με τον ιδιωτικό, του δημόσιου αστικού χώρου με τον εμπορικό τομέα της περιοχής. 
  • Η προσβασιμότητα ΑμεΑ. 
  • Η ενίσχυση της οικολογικής διάστασης με τη βελτίωση του μικροκλίματος. 

 

Στην περιοχή παρέμβασης τα σημαντικότερα προβλήματα που διαγνώστηκαν και καταγράφηκαν είναι τα στενά πεζοδρόμια, η έλλειψη ραμπών, η πυκνή δόμηση σε κάποια σημεία και έλλειψη ανοιχτών χώρων και χώρων στάσης πεζών και η αυξημένη κίνηση οχημάτων γεγονός που επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των πεζών κατά μήκος όλης της περιοχής μελέτης. 

 

Όλη η περιοχή μελέτης χρήζει επανασχεδιασμού με τη χρήση σύγχρονων υλικών αστικού σχεδιασμού και νέων τεχνολογικών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. 

 

Παρατηρείται έλλειψη ενός αρχιτεκτονικού ύφους και ποικιλομορφία υλικών στις επιστρώσεις και τις φυτεύσεις. Επίσης, συγκεντρώνεται παράνομη παρόδια στάθμευση εκατέρωθεν σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις μελετώμενες Οδούς ενώ τα πεζοδρόμια δεν έχουν ικανά μεγέθη για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. 

 

Είναι αισθητή η απουσία των χώρων πρασίνου στο σύνολο της περιοχής μελέτης που εντοπίζεται στις υπό μελέτη Οδούς.  

 

Η περιοχή μελέτης δε χαρακτηρίζεται μορφολογικά σαν ένα ενιαίο σύνολο και δε διακατέχεται από κάποιο συγκεκριμένο ύφος αρχιτεκτονικά. 

 

Στα πλαίσια της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης με τις νέες χαράξεις που προτείνονται διαπλατύνθηκαν τα υφιστάμενα πεζοδρόμια με στόχο το νέο πλάτος τους να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και προδιαγραφές. Τα πεζοδρόμια επίσης συνδέθηκαν κατάλληλα με τις υφιστάμενες κάθετες οδούς και οριοθετήθηκαν με σαφήνεια οι νέες διαβάσεις, οι ράμπες ΑΜΕΑ, η όδευση τυφλού, η ζώνη αστικού εξοπλισμού, οι νέες φυτεύσεις, η νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Παράλληλα, οριοθετήθηκαν θέσεις παρόδιας στάθμευσης με κατάλληλο σχεδιασμό σε εσοχές εντός του πεζοδρομίου στις οδούς όπου ήταν επιτρεπτό από το πλάτος των πεζοδρομίων και της διατομής του οδικού άξονα. Βασική προϋπόθεση της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης ήταν να μη μεταβληθεί το υφιστάμενο κυκλοφοριακό καθεστώς της περιοχής μελέτης και να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας των υφιστάμενων οδών σύμφωνα με το ΦΕΚ 2302/Β/2013. Ως εκ τούτυ διαμορφώθηκαν οι επιφάνειες κίνησης των πεζών με την επίστρωση νέων υλικών, τοποθετήθηκαν κατάλληλες ράμπες σε κάθε για την ανεμπόδιστη και ασφαλή κίνηση των ΑμεΑ και ενσωματώθηκε παντού η όδευση των τυφλών κατά μήκος του οδικού άξονα και στις διαβάσεις. Τέλος, τοποθετείται ο νέος αστικός εξοπλισμός.  

 

Βασικό στόχο της προτεινόμενης ανάπλασης αποτέλεσε η βελτίωση του οδικού δικτύου των πεζών. Με το νέο σχεδιασμό, στις Οδούς που ήταν εφικτό τοποθετήθηκε οργανωμένη παρόδια στάθμευση, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε και το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης όδευσης πεζών του 1,50 μέτρου. Παράλληλα, στην αρχή και στο τέλος του εκάστοτε οικοδομικού τετραγώνου δημιουργούνται ράμπες προκειμένου να γίνεται χρήση των πεζοδρομίων και από άτομα με κινητικά προβλήματα.  

 

Στα πλαίσια της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης μελετήθηκε και ο φωτισμός των οδών. Τα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τύπου LED και τα οποία, σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό. Παρουσιάζουν πλεονεκτήματα, όπως είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, ο μηδενισμός της ακτινοβολίας (μείωση της θερμότητας), η μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή, η εξοικονόμηση χώρου, η καλαισθησία, η ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία, η μηδενική συντήρηση και η υψηλή χρωματική απόδοση, επιτυγχάνουν τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. 

 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι ήπιες, καλαίσθητες, εντάσσονται αρμονικά στο αστικό περιβάλλον της πόλης και κατασκευάζονται από υλικά ανθεκτικά στην ανθρώπινη χρήση, στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο.