Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Δεκατεσσάρων (14) Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Κοζάνης

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Δεκατεσσάρων (14) Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Κοζάνης

Ολοκλήρωση Σύμβασης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 

 

 

Το έργο είχε ως αντικείμενο την εξειδίκευση των παρεμβάσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στα σχολικά συγκροτήματα έτσι ώστε, αφενός να αναβαθμιστούν ενεργειακά στην κατηγορία Β και, αφετέρου, να ενταχθεί σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνταχθούν μελέτη αποτύπωσης, ενεργειακή μελέτη (ΚΕΝΑΚ), οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής που θα εξειδικεύει τις οικοδομικές και Η/Μ επεμβάσεις. 

 

Δεδομένου ότι τόσο η παρούσα μελέτη, όσο και το υπό δημοπράτηση έχουν ενταχθεί σε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, έπρεπε με τις παρεμβάσεις στα οικοδομικά και στα συστήματα Η/Μ της μελέτης να εκπληρώνεται η συνθήκη αναβάθμισης του κτιρίου σε τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία Β.  

 

Κατά κύριο λόγο τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Κοζάνης βρίσκονται σε αραιοδομημένο περιβάλλον, με μονοόροφα και διώροφα κτίρια, και γειτνιάζουν με χαμηλά κτίρια. Η κατάσταση των σχολικών κτιρίων ήταν σχετικά καλή, έχρηζαν όμως ανακαίνισης λόγω παλαιότητας κατασκευής. Όσον αφορά το κέλυφος, είχαν εντοπιστεί φθορές στα επιχρίσματα σε όλες τις εξωτερικές όψεις, αλλά και τα κουφώματα παρουσίαζαν σημαντικές απώλειες. Οι στέγες ήταν σε καλή κατάσταση.  

 

Όσον αφορά τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, στα σχολικά κτίρια υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα με λέβητα πετρελαίου με αναλογικά συστήματα ελέγχου, ενώ δεν υπήρχαν εγκατεστημένα συστήματα ψύξης, ούτε και συστήματα μηχανικού αερισμού. Ο φωτισμός των αιθουσών γινόταν με λαμπτήρες φθορισμού.  

 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το κτίριο να είναι ιδιαίτερα χαμηλής ενεργειακής τάξης, καθώς εντοπίζονται ενεργειακές απώλειες τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, όσο και σε επίπεδο Η/Μ εγκαταστάσεων που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό. 

 

Προκειμένου το κτίριο να ενταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Β, προτάθηκαν παρεμβάσεις στο κέλυφος και τα κουφώματα, στο σύστημα θέρμανσης και ψύξης, στο φωτισμό και στο σύστημα αυτοματισμού.  

 

Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν αναφέρονται παρακάτω και έχουν επιλεγεί από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και τη δυνατότητα κατασκευαστικής παρέμβασης και περιελαμβάναν τα παρακάτω: 

 

  • Σύστημα θερμοπρόσοψης (σε όλο το κέλυφος του κτιρίου). 
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων. 
  • Θερμομόνωση & υγρομόνωση δώματος. 
  • Αναβάθμιση φωτισμού. 
  • Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS). 
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με δυνατότητα net metering. 

 

Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα, εκτός από τη λειτουργική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των σχολικών συγκροτημάτων και τη συνεπακόλουθη εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση του ρόλου του Δήμου Κοζάνης που αποτελεί πρότυπο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων του.