ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

Έργο

Πελάτης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τοποθεσία: Λεκάνη Μυγδονίας – Εθνικό Πάρκο Κορώνειας, Βόλβης & Μακεδονικών Τεμπών

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Εκπονήθηκε ειδικού χαρακτήρα περιβαλλοντική μελέτη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή της λεκάνης Μυγδονίας με την ΚΥΑ 6919/2004, λόγω ανεπαρκούς λεκτικής διατύπωσης σε αρκετά ζητήματα, με αποτέλεσμα να προκύψουν δυσεπίλυτες ασάφειες, αλλά και ανυπέρβλητα εμπόδια τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής, όσο και για το χωροταξικό σχεδιασμό της, μέσω των εκπονούμενων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. των Δήμων της. Αντικείμενο της περιβαλλοντικής μελέτης είναι η τεκμηρίωση της δυνατότητας αύξησης του πληθυσμού στους οικισμούς που περιλαμβάνονται στην περιοχή της λεκάνης Μυγδονίας, καθώς επίσης και η διερεύνηση των χρήσεων και των λειτουργιών που θα την ακολουθήσουν, με όρους και προϋποθέσεις, με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία της.

Για το σκοπό αυτόν, μελετήθηκαν τα χωροταξικά δεδομένα της περιοχής, η αναπτυξιακή φυσιογνωμία της (πληθυσμιακή εξέλιξη και οικονομικές δραστηριότητες), τα δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος (φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, κλιματολογικά στοιχεία, υφιστάμενες πηγές ρύπανσης, πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον, υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα δίκτυα υποδομών, υδρογεωλογικά στοιχεία και το οικιστικό δίκτυο), καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με κριτική θεώρηση της Κ.Υ.Α. 6919/2004.
Επίσης, εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή και προτάθηκαν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Τελικά, παρουσιάστηκαν προτάσεις για τη διόρθωση της Κ.Υ.Α. 6919/2004, η οποία τροποποιήθηκε το έτος 2008, αλλά και πάλι χωρίς να λυθούν όλα τα προβλήματα, ειδικά αυτά που σχετίζονται με το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της περιοχής.