Μελέτη Αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου- Καταβόθρας- Ελευθερίου»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Μελέτη Αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου- Καταβόθρας- Ελευθερίου»

Ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019 η διαδικασία της Ανάρτησης των πινάκων και διαγραμμάτων του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου- Καταβόθρας- Ελευθερίου» και σύντομα πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης των τελικών αποφάσεων επί των ενστάσεων από την Επιτροπή Αναδασμού βάσει των οποίων θα ενημερωθούν και θα υποβληθούν οι νέοι Πίνακες και Διαγράμματα της Ανάρτησης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες Εκκαθάρισης δικαιωμάτων και να προχωρήσει η μελέτη στις επόμενες φάσεις Ποιοτικής κατάταξης γαιών, Χάραξης τεχνικών και Διαχωρισμού νέων κτημάτων.