Μελέτη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Σκύδρας

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Μελέτη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Σκύδρας

Στις 26-04-2018 υπεγράφη Σύμβαση με τον Δήμο Σκύδρας για την εκπόνηση της μελέτης “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Σκύδρας”. Η μελέτη εκπονείται βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», με στόχο την εκπόνηση χωροταξικής μελέτης για τον Καλλικράτειο Δήμο , σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές  που εγκρίθηκαν με την 27016/06.06.2017 Υ.Α. .

Ο Δήμος Σκύδρας είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που εκπονεί Τ.Χ.Σ. και προσαρμόζεται στο νέο χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο του 21ου αιώνα.

Η μελέτη Τ.Χ.Σ. είναι μία σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του και γεωλογική διερεύνηση. Καθορίζει το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου, έχοντας ως γνώμονα την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ρυθμίζει μία σειρά ζητημάτων, όπως οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, τα μεγέθη ανάπτυξης, η πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, τα απαραίτητα έργα υποδομών, κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης, ανάπλασης και εξυγίανσης κ.α.  Αποτελεί εργαλείο στρατηγικού και προληπτικού χαρακτήρα με κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές κ.λ.π. προεκτάσεις και είναι  έργο άμεσης προτεραιότητας για τον Δήμο, καθώς θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων του Δήμου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμιών.

Στην παρούσα φάση έχει ολοληρωθεί και παραληφθεί η Α’ Φάση της μελέτης, ενώ παραδόθηκε και το Β΄ Στάδιο της μελέτης το Φεβρουάριο του 2019. Εκκρεμεί η έγκριση και παραλαβή του για να δοθεί εντολή για το επόμενο Γ1΄ Στάδιο της μελέτης.