Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Home/Γαία Μελετών/Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Έργο  
Πελάτης:Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου)

Τοποθεσία:Δ.Δ.Γαζίου, Δήμου Μαλεβιζίου, Νομός Ηρακλείου «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων με Αντλιοστάσιο στα όρια του Δ.Δ.Γαζίου»- Τεχνικός Σύμβουλος                                         (08/2012 -11/2014, υπό εκπόνηση)Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υδραυλικής ΜελέτηςΗ πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με αντλιοστάσιο στα όρια του Δ.Δ. Γαζίου» έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:οικ. 180876/03-08-2010 απόφαση ένταξης.Στο αντικείμενο της παραπάνω πράξης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δύο (2) Υποέργα:ΥποΈργο 1: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με αντλιοστάσιο στα όρια του Δ.Δ. Γαζίου».ΥποΈργο 2 Η παρούσα παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου.

Η Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου αφορά στις ενέργειες υποστήριξης των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου για την υλοποίηση του ΥποΈργου 1 της πράξης καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Ο τεχνικός σύμβουλος οφείλει να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:Συνεχής υποστήριξη της υπηρεσίας για την παρακολούθηση – επίβλεψη των έργων κατασκευής των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και της κατασκευής του αντλιοστασίου που θα οδηγήσει τα λύματα στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό και μέσω αυτού στην Ε.Ε.Λ. Ηρακλείου.

Συνεχής υποστήριξη της υπηρεσίας για την παρακολούθηση του προγράμματος (με τη σύνταξη των απαιτούμενων δελτίων παρακολούθησης και ότι άλλο χρειαστεί), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαχειριστικής αρχής.Προϋπολογισμός Έργου:9.080.000,00  €  (πλέον ΦΠΑ)