ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Prokatartiki protasi2

Έργο

Πελάτης: Δήμος Μαλεβιζίου

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Γαζίου, Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η Mελέτη αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ολοκληρώθηκε το Α΄ Στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Μαλεβιζίου και η παράλληλα εκπονούμενη η Mελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.

Οι χωροταξικές μελέτες – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια εκπονούνται σε δύο Στάδια, το Α΄ και το Β΄. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση της Mελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.

Για την παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε, στις 16-6-2015, το Α΄ Στάδιο το οποίο αφορά σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε αξιολόγηση δεδομένων και διάγνωση προβλημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών, αλλά και στη διατύπωση αναπτυξιακών σεναρίων και διαμόρφωση της προκαταρκτικής πρότασης που προτείνει βασικές ζώνες χρήσεων γης για την εδαφική επικράτεια του Δήμου. Το Α΄ Στάδιο της μελέτης παραλήφθηκε από το Δ.Σ. Δήμου Μαλεβιζίου στις 5-12-2016 (υπ’ αριθ.563/2016 απόφαση).

Μετά την παραλαβή του Α΄ Σταδίου δόθηκε Εντολή Εκπόνησης του Β1΄Σταδίου του Γ.Π.Σ. (αρ.πρωτ.702/17-1-2017 έγγραφο της επιβλέπουσας υπηρεσίας) και των συνοδευτικών σε αυτό μελετών (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Το Β1΄ Στάδιο, που αποτελεί στάδιο βαρύνουσας σημασίας για την Mελέτη, μετά την ολοκλήρωσή του θα σταλεί στους φορείς για γνωμοδότηση. Ενώ οι συνοδευτικές σε αυτό μελέτες θα σταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες διαβουλεύσεων και εγκρίσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της χωροταξικής μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Μαλεβιζίου, αυτή θα εγκριθεί από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Π.Ε. Ηρακλείου.

Από την άποψη του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, το ισχύον ανώτερο θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού για την περιοχή μελέτης αποτελεί το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης» (Υ.Α. 25291/25-6-2003, ΦΕΚ 1486Β΄/2003). Επιπλέον, η περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου (Ρ.Σ.Η.).

Η ιδιαιτερότητα της περιοχής μελέτης έγκειται στην έντονη διαφοροποίηση στο εσωτερικό της, αναφορικά τόσο με την ποικιλομορφία του φυσικού τοπίου και του εξωαστικού χώρου με ανάμειξη ετερόκλητων χρήσεων γης, όσο και με την ποικιλία στη δομή και φυσιογνωμία των οικιστικών περιοχών. Η άμεση γειτνίασή της με το αστικό κέντρο του Ηρακλείου έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία της. Η πληθυσμιακή δυναμική της σχετίζεται με τις έντονες τάσεις αστικοποίησης και προαστιοποίησης. Το κυρίαρχο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης (μαζικός, μονοθεματικός χαρακτήρας) και η παρουσία υπερτοπικής εμβέλειας, οχλουσών χρήσεων (Α.Η.Σ., βιομηχανία) προκαλούν πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, κυρίως στην παραλιακή ζώνη και στα ευαίσθητα οικοσυστήματα (Αλμυρός). Η ιστορική ταυτότητα της περιοχής, το πλούσιο αρχαιολογικό απόθεμα και η γειτνίαση με σημαντικούς σε διεθνές επίπεδο αρχαιολογικούς χώρους του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής (Κνωσός, Φαιστός κ.α.) δίνουν στην περιοχή συγκριτικό πλεονέκτημα. Η διόγκωση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα παραγωγής ακολουθεί τη γενικότερη τάση τριτογενοποίησης της οικονομίας.