ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
P2.1 2

Έργο

Το Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Πεύκων, εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, στο οποίο θα κατατεθεί η Mελέτη συνοδευόμενη από εισήγηση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης

Πελάτης: Δήμος Νεάπολης-Συκεών (πρώην Δήμος Πεύκων)

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Πεύκων, Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η Mελέτη αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Καλλικράτειου Δήμου Νεάπολης – Συκεών.Ολοκληρώθηκε το Β1΄ στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Πεύκων και οι παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.

Η Mελέτη Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Πεύκων εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’. Το Β΄ Στάδιο αποτελείται από δύο υποστάδια, το Β1΄ – τελική πρόταση της Mελέτης που υποβάλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και το Β2΄ – οριστική πρόταση της μελέτης, μετά τις διαβουλεύσεις.Το Β1΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 18-9-2015 και στη συνέχεια στάλθηκε από το Δήμο στους φορείς για γνωμοδότηση. Για το  Β1΄ Στάδιο της μελέτης γνωμοδότησε το Δ.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών με την υπ’ αριθ.463/28-12-2016 απόφασή του με την οποία και παρέλαβε το Β1΄ Στάδιο και τις συμπληρωματικές μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκκρεμεί συμπληρωματική γνωμοδότηση του Δ.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών σχετικά με την προτεινόμενη επέκταση και εντολή Έναρξης του Β2΄ Σταδίου της μελέτης. Μετά και την εκπόνηση (έπειτα από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) και έγκριση του Β2΄ Σταδίου, η Mελέτη Γ.Π.Σ. και οι συνοδευτικές σε αυτή (Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), θα σταλθούν στο Υπουργείο Π.ΕΝ. για έλεγχο και τελική έγκριση.

Από την άποψη του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, το ισχύον ανώτερο θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού για την περιοχή μελέτης αποτελεί το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 218Β΄/6.2.2004). Επιπλέον, η Δ.Ε. Πεύκων λειτουργικά και θεσμικά εντάσσεται στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, για την οποία ισχύει το «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ148Α΄/6-9-1985).

Η Δ.Ε. Πεύκων αποτελεί σημαντικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τόσο λόγω της μικρής χρονοαπόστασης μεταξύ τους, όσο και λόγω του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και του ημιορεινού περιαστικού τοπίου της περιοχής. Η πρόσβαση στη Δ.Ε., όπως προαναφέρθηκε, επιτυγχάνεται μέσω της εσωτερικής περιφερειακής οδού, που καταλήγει βόρεια σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, ενώ ανατολικά του οικισμού πρόκειται να διανοιχθεί η εξωτερική περιφερειακή αρτηρία. Αναφορικά με τον οικισμό των Πεύκων, αυτός διατηρεί τον προαστιακό χαρακτήρα του, σημειώνοντας μια αυτονομία ως προς τις καθημερινές εμπορικές δραστηριότητες, αλλά παράλληλα σημειώνει και εξάρτηση με το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης παρουσιάζοντας καθημερινές μετακινήσεις προς τη Θεσσαλονίκη για εργασία, για μεγάλο ποσοστό των κατοίκων του. Η κυρίαρχη χρήση εντός εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού είναι η κατοικία, ενώ στον κεντρικό οδικό άξονα του οικισμού συναντώνται κι άλλες χρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης (φροντιστήρια), εμπορικές κ.ά. Διάσπαρτα στον οικισμό συναντώνται χώροι πρασίνου, αλλά και κοινωφελείς χρήσεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να ενισχυθούν.