ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ 4 ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ 4 ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
1 100

Έργο

Πελάτης: Δήμοι Ura Vajgurore, Polican, Skrapar, Gjirokastër

Στις 1-10-2016  πραγματοποιήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του Έργου:
«CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA – Lot 5 Drafting General Local Plans for the municipalities of: URA VAJGURORE, POLICAN, SKRAPAR, GJIROKASTËR».
Στo πλαίσιο αυτού του Έργου, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Γενικών Χωροταξικών Σχεδίων, με νέες προδιαγραφές, σε 4 Δήμους της Αλβανίας. Οι μελέτες αυτές, αποτελούν πιλοτικό Έργο στην Αλβανία και θα αποτελέσουν πρότυπο-οδηγό για παρόμοια έργα που θα ακολουθήσουν.

Η σύμβαση της μελέτης μεταξύ της ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών και του Υπουργείου Αστικής Ανάπτυξης της Αλβανίας (Ministry of Urban Development of Albania), υπογράφηκε στις 27-1-2016, ενώ προηγήθηκε και υπογραφή τριημερούς συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου, του εκάστοτε Δήμου και της ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών.

Η Mελέτη υλοποιήθηκε σε τέσσερεις φάσεις: η 1η φάση αφορούσε στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, η 2η φάση αφορούσε στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την περιοχή μελέτης, για τις επενδύσεις και για τα πιλοτικά έργα ανάπτυξης, η 3η φάση αφορούσε την τελική πρόταση για την ανάπτυξη της περιοχής και τέλος, η 4η φάση ήταν η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το χρονοδιάγραμμα τις μελέτης και οι προθεσμίες παραδόσεων ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, ωστόσο η εταιρείας μας ανταποκρίθηκε επαρκώς και επιτυχώς, εντός του χρονοδιαγράμματος.

Η Mελέτη «CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA – Lot 5 Drafting General Local Plans for the municipalities of: URA VAJGURORE, POLICAN, SKRAPAR, GJIROKASTËR», αποτελεί εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, που στοχεύουν στην ένταξη τους ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον, έχοντας ως γνώμονα την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξης της περιοχής.

Βασικό γνώμονα του σχεδιασμού αποτέλεσαν οι τοπικές συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, οι απόψεις τις τοπικής κοινωνίας, αλλά και Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός πραγματοποιήθηκαν πολλά ταξίδια των μελετητών στη γείτονα Χώρα για να ενημερωθούν οι μελετητές σχετικά με τις τοπικές συνθήκες και να εντρυφήσουν στα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της περιοχής.
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τις χρήσεις γης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας και των 4 υπό μελέτη Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής αλλά και θέματα νομοθεσίας διαφορετικά από το ελληνικό γίγνεσθαι. Εκτός από τις χρήσεις γης, άλλα θέματα που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη, ήταν οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, οι περιοχές εθνικής και ιστορικής σημασίας, οι πληθυσμοί και πώς εξελίσσονται, περιβαλλοντικά στοιχεία, γεωλογικά στοιχεία, περιοχές προστασίας, οικονομικά στοιχεία κ.ά., ενώ προτάθηκαν: η οργάνωση των χρήσεων γης με τη δημιουργία ζωνών χρήσεων γης, χωρικές τυπολογίες για τα κτίρια, κανόνες για τη δόμηση, κανόνες για το οδικό δίκτυο, κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, κανόνες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά. Επιπλέον, έγιναν ειδικές προτάσεις για την αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών στους Δήμους (ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικών πόρων), για τη δημιουργία οργανογράμματος λειτουργίας, για τις επενδύσεις και των προϋπολογισμό τους.
Τέλος, προτάθηκε, ανά μονάδα δόμησης (unit), οικοδομικός κανονισμός που αφορά σε Συντελεστή Δόμησης, αρτιότητα, αριθμό ορόφων, απόσταση από όριο δρόμου, απόσταση από κτίρια κ.λπ., ενώ, προτάθηκε και αναλυτικό σχέδιο δράσης (Action Plan) για καθένα από τους υπό μελέτη Δήμους, όπου αναφέρονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, η εκτίμηση του προϋπολογισμού τους, ο άξονας προτεραιότητας που αφορούν, οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης του Έργου κ.ά.
Η ολοκλήρωση κάθε σταδίου συνοδευόταν από ανοιχτή διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου, εκπρόσωπου του εκάστοτε Δήμου, διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς και υπηρεσίες, αλλά και απλοί πολίτες που ενδιαφέρονταν για τον τόπο τους, οι οποίοι εξέφραζαν τις απόψεις τους και έθεταν ερωτήσεις στους μελετητές. Και στο κομμάτι αυτό, των διαβουλεύσεων, η εταιρεία μας με πείρα πολλών ετών σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, αλλά και σε παρουσιάσεις σε κοινό, μπόρεσε να ανταπεξέλθει επαρκώς κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις.
Η εκπόνηση μελετών που άπτονται του χωροταξικού και πολεοδομικού αντικειμένου, τόσο στην Αλβανία, όσο και γενικότερα στο Βαλκανικό χώρο αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για την εταιρία μας, η οποία και ανταποκρίθηκε θετικά, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τα Γενικά Χωροταξικά Σχέδια στους 4 Δήμους (Municipality of Ura Vajgurore, Municipality of Polican, Municipality of Skrapar and Municipality of Gjirokastër) στην Αλβανία.